วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา 904 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทอดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีกิจกรรมจัดป้ายนิเทศแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีสัญลักษ์จราจรภายในโรงเรียน กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ STEM เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในการแสดงออกซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 นับเป็นโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ส่งเสริมความรัก สามัคคีกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านวังสำราญ

 

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ร่วมต้อนรับและเปิดห้องปฏิบัติการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสำราญ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 120 คน โดยมีนักเรียนในโครงการ SMPเป็นโคชชิ่งในการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เช่น ท้องฟ้าจำลอง กล้องส่องดูอาทิตย์ สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ หุ่นยนต์ STEM แลปปฏิบัติการชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีและแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา โรงเรียนประทีปวิทยา

.
                 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆผ่านแบบจำลองและข้อมูลที่หลากหลาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอด รังสรรค์ และประยุกต์ใช้ในรายวิชาในอนาคตต่อไป