วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านวังสำราญ

 

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ร่วมต้อนรับและเปิดห้องปฏิบัติการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสำราญ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 120 คน โดยมีนักเรียนในโครงการ SMPเป็นโคชชิ่งในการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เช่น ท้องฟ้าจำลอง กล้องส่องดูอาทิตย์ สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ หุ่นยนต์ STEM แลปปฏิบัติการชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีและแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา โรงเรียนประทีปวิทยา

.
                 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆผ่านแบบจำลองและข้อมูลที่หลากหลาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอด รังสรรค์ และประยุกต์ใช้ในรายวิชาในอนาคตต่อไป