วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการ SMP จัดกิจกรรม English Camp เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนใหม่โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใหม่ในโครงการ จำนวน 260 คน แบ่งการจัดกิจกรรมการอบรมเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 รุ่นที่ ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2559  และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559   โดยจัดขึ้น ณ ทับปุด จ.พังงา วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้  ดำเนินการโดยศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://clas.yru.ac.th) ร่วมกับ Oxford Language Center ประสบการณ์และความรู้ที่นักเรียนได้รับ จะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ต่อไป