วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ SMP-YRU นำเสนอผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ต่อผู้แทนพิเศษรัฐบาลและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 30 สิงหามคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด เป็นผู้แทนคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ต่อผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมช. , กอ.รมน.ภ.4 ส่วนหน้า, ศอ.บต. และจากศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำเสนอผลการพัฒนาห้องเรียน SMP-YRU ในเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบสร้างโอกาสทางกรศึกษา ลดช่องว่าทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 จำนวนกว่าง 2,500 คน พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนรอบโรงเรียน และโดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ STEAM Education ให้แก่โรงเรียนนำร่องในโรงเรียนเครือข่าย SMP-YRU จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) อีกจำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ ได้พัฒนาทักษะครูผู้สอนในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และขณะนี้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการ STEAM ในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อพัฒนาโครงงาน/ชิ้นงานจากความพร้อมของห้อง STEAM Lab หรือ Fab Lab ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ 
    การนำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีข้อเสนอจากที่ประชุมว่าจะทำอย่างไรให้โครงการ SMP ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยั่งยืนร่วมกัน โดยการสนับสนุนดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่

เอกสารเพิ่มเติม: รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการห้องเรียน SMP-YRU ปี 2562-2565

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา สนับสนุนและส่งนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    เมื่อวันที่17-19 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการสนับสนุนให้โรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ SMP-YRU จึงนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามา ณ โอกาสนี้


วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นักเรียนในโครงการ SMP – YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา      เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและการบริการวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการสนับสนุนให้โรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ SMP-YRU จึงนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมทั้งหมด มี 8 กิจกรรมด้วยกัน คือ

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิอบรมการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

       

        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องสะเต็มศึกษา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดอบรมการใช้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมออกแบบ Tinkercad ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /1 (SMP)  โดยมี อาจารย์ อสุรินทร์ มะเด็ง เป็นผู้สอน


          3D Printer หรือ Rapid Prototype (RP) หรือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ นวัตกรรมการพิมพ์ที่ทำให้งานที่คุณคิดหรือออกแบบไว้ถูกผลิตออกมาได้อย่างสมจริงมีรูปลักษณ์ สามารถจับต้องได้ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น ถ้าคุณออกแบบลูกบอล แล้วสั่งพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณจะได้ลูกบอลทรงกลมตามที่ออกแบบไว้

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการเรียนการสอนเรื่อง การระเหยแห้ง โรงเรียนดำรงวิทยา

             วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.40 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหยแห้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติในครั้งนี้