วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ SMP-YRU นำเสนอผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ต่อผู้แทนพิเศษรัฐบาลและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 30 สิงหามคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด เป็นผู้แทนคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ต่อผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมช. , กอ.รมน.ภ.4 ส่วนหน้า, ศอ.บต. และจากศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำเสนอผลการพัฒนาห้องเรียน SMP-YRU ในเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบสร้างโอกาสทางกรศึกษา ลดช่องว่าทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 จำนวนกว่าง 2,500 คน พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนรอบโรงเรียน และโดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ STEAM Education ให้แก่โรงเรียนนำร่องในโรงเรียนเครือข่าย SMP-YRU จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) อีกจำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ ได้พัฒนาทักษะครูผู้สอนในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และขณะนี้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการ STEAM ในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อพัฒนาโครงงาน/ชิ้นงานจากความพร้อมของห้อง STEAM Lab หรือ Fab Lab ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ 
    การนำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีข้อเสนอจากที่ประชุมว่าจะทำอย่างไรให้โครงการ SMP ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยั่งยืนร่วมกัน โดยการสนับสนุนดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่

เอกสารเพิ่มเติม: รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการห้องเรียน SMP-YRU ปี 2562-2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น