วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการติดตามนิเทศโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561


วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมปฏิบัติการติดตามนิเทศโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต หัวหน้าวิชาการ ครูแนะแนว ครูผู้สอนวิชา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , คณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีระเบียบวาระและสรุปในการประชุมดังนี้

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา ปี 2561


        สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับเยาวชน จชต. ที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : goo.gl/XKRGtm

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ศึกษาดูงาน สวนอินทผาลัม โก้หลัก | แห่งแรกของประเทศไทย

        
        ศึกษาดูงาน สวนอินทผาลัม โก้หลัก | แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน สวนอินทผาลัม โก้หลัก ณ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาการการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกียวผล วิธีการผสมเกสร และปรับปรุงผสมพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย จากท่านดร.ศักดิ์ ลำจวน อินทผาลัม ถือเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานกันในช่วง ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพราะรับประทานอินทผลัมจะรู้สึกสดชื่นและหายจากการอ่อนเพลีย กระปรี้กระเปร่า เนื่องจากในน้ำอินทผลัมประกอบไปด้วย วิตามินเอ, วิตามินบี1, บี2 และเป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียม, ซัลเฟอร์, เหล็ก, โปแตสเซียม, ฟอสฟอรัส, แมงกานีส, แมกนีเซียม และน้ำมันโวลาไตล์ นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการยังยกให้อินทผลัมเป็นอาหารชั้นยอดอีกชนิดสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร เพราะช่วยให้มีน้ำนมคงที่ 

ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


        วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ณ ตำบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกระบวนการคัดกรอง ลูกท้อหรือลูกพรีช และดอกกุหลาบ เพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นได้รถเพื่อชม พืชผักอินทรีย์ ผัก GAP. ไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขตร้อน ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ดอกไม้ประดับ ชาอินทรีย์ กาแฟ พืชสมุนไพร และส่งท้ายด้วย กิจกรรมเกษตรลอง DO กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เพาะกล้า รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลประวัติของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นศูนย์พัฒนาการดำเนินงานวิจัยหลักของโครงการวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัยไม้ผลเขตหนาว - ไม้ผลเขตร้อน และงานวิจัยป่าไม้ และงานเกษตรที่สูง เป็นสถานที่ ฝึกอบรม และเผยแพร่ผลงานแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แก่เกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ศึกษาดูงาน มูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงปางดะ


        วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน มูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงปางดะ ณ ตำบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน งานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเขตร้อน พืชผัก พืชไร่ ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ผลเขตหนาว ควบคู่ไปกับงานทดสอบสาธิต ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร และชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมา เมื่อปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่ บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน รับสั่งถามว่านอกจากฝิ่นขายแล้ว เขามีรายได้จากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปล่า ทำให้ทรงทราบว่า นอกจากฝิ่นแล้ว เขายังเก็บท้อพื้นเมืองขาย แม้ว่าลูกจะเล็กก็ตาม แต่ก็ยังได้เงินเท่าๆกัน โดยที่ทรงทราบว่า สถานีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองได้ ให้ค้นคว้าหาพันธุ์ท้อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา เพื่อให้ได้ท้อผลใหญ่ หวานฉ่ำ ที่ทำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่น โดยพระราชทานเงินจำนวน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดหาที่ดินสำหรับดำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานี วิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า สวนสองแสน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น และพระราชทานมีเป้าหมายสำหรับการดำเนินงาน ดังนี้ 1.ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 2.ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร 3.กำจัดการปลูกฝิ่น 4.รักษาดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกัน

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


        วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมนวรัฐ ชั้น 3 โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเดินงานกิจกรรม โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเดินงานเพื่อเป็นแนวทางกระบบวนการจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นการดำเดินงานกิจกรรมแบบร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง โครงการ SMP ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสาขาคอมพิวเตอร์ (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช้อบ ชิม ช่วย"


        วันนี้ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลาโครงการจัดห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรร โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช้อบ ชิม ช่วย" ครั้งที่ 1/2561 จัดนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมเด่น ของดี มาให้บริการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อจุดประกายความคิดของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จ การมีงานทำ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวว่าเปิดพิธี กิจกรรม ศึกษาธิการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ภายใต้สโลแกน "โชว์ ช้อบ ชิม ช่วย" ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน บุคลากรและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคม พึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ คือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


                                                             (อัลั้บมรูปภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT 13 พฤษภาคม 2561


วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปิดกิจกรรม ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 -13 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการสอบที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในรายวิชาต่างๆ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

                                                                 (อัลบั้มรูปภาพ)

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 3


        วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประทานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที ให้กับนักเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ระว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                                                    (อัลบั้มรูปภาพ)

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT วันที่ 12 พฤษภาคม 2561


        วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ S M P จำนวน 6 โรงเรียน การติวในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์วันซันมา ปานากาเซ็ง โรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา ติววิชาคณิตศาสตร์ ติววิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ไซนับ ดอเลาะ ติวเตอร์อิสระ ไม่สังกัดหน่วยงาน ติววิชา ฟิสิกส์ และอาจารย์ภราดร วารีศรี โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติววิชา ฟิสิกส์ ให้นักเรียนและตะลุยโจทย์ PAT ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ เวลา 19.30 น. ทีมงานสตาฟ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแสดงประจำกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ การแสดงสอดแทรกความสนุกสนานข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีกิจกรรมชมวีดีทัศน์ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ และส่งท้ายด้วยกิจกรรมอำลาค่าย ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P จะมีพิธีปิดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 พ.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


        วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ S M P จำนวน 6 โรงเรียน การติวในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์วันซันมา ปานากาเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ติววิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติววิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ไซนับ ดอเลาะ ติวเตอร์อิสระ ไม่สังกัดหน่วยงาน ติววิชา ฟิสิกส์ และอาจารย์ภราดร วารีศรี โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติววิชา ฟิสิกส์ มาให้นักเรียนได้ตะลุยโจทย์ PAT ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ เวลา 19.30 น. ทีมงานสตาฟ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT เพื่อผ่อนคลายหลังจากการติวเข้มตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมานั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ใช้ความรู้ในรายวิชาและความรู้ทั่วไปในการเล่นเกมตอบคำถามเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมร้องเพลงประกอบท่าทางตบท้ายด้วยกิจกรรมล้อมวงส่งกระดาษเสี่ยงทาย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT วันที่ 10 พฤษภาคม 2561


        ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ S M P จำนวน 6 โรงเรียน การติวในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์พูรกอนนี สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์อาซานา แวอูมา ครูโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มาให้ความรู้และให้นักเรียนได้ตะลุยโจทย์ PAT ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิชา ชีววิทยา

ผลงานการพัฒนาภาษาอังกฤษ: English for Pleasure (SMP) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ SMP

บรรยากาศการพรีเซนต์ (Presentation) ผลงานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ กิจกรรม English for Pleasure สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรม English for Communication สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ม. 4 รุ่น 1 และ ม.4 รุ่น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

ตัวอย่าง ผลงานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน


สามารถคลิกดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT วันที่ 9 พฤษภาคม 2561


        ภาพกิจกรรมค่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ S M P จำนวน 6 โรงเรียน การติวในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์อุบล ตันสม อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา  เคมี อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขา วิชา คณิตศาสตร์ และ อาจารย์พูรกอนนี สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา จุลชีววิทยา มาให้ความรู้นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการสอบที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในรายวิชาต่างๆที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน


        วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการจัดห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ให้กับครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านไอที และเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูผู้สอนเจ้าหน้าที่ไอทีประจำโรงเรียน ร่วมประชุมหาแนวทางการใช้และการพัฒนาระบบเครือข่ายในโรงเรียน และเยี่ยมชมห้องศูนย์กลางระบบเครือข่าย หรือห้องศูนย์กลางฐานข้อมูล (Data Center) สำหรับการให้บริการระบบการสื่อสารแบบไร้สายประสิทธิภาพสูงในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ S M P

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโครงการจัดห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารแบบไร้สายประสิทธิภาพสูงให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในโครงการ S M P นำร่องติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 6 โรงเรียน และอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งมีการติดตั้งระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้การบริการระบบการสื่อสารแบบไร้สายในโรงเรียน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ต่อเนื่องและคุ้มค่า

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที รุ่นที่ 2


        วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พบปะพูดคุยกับนักเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และให้กำลังใคณาจารย์ ทีมงานนักศึกษา ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที รุ่นที่ 2

พิธีปิด และภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


      พิธีปิด และภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษธเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT


        วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษธเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการสอบที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในรายวิชาต่างๆที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นโยบายและแนวทางการสนับสนุนด้านไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน SMP


   การดำเนินงานใน โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ริเริ่มจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิดเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi)  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห้องปฏิบัติการทั้ง 6 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องเรียน SMP ในรุ่นแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยได้มอบหมายงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yru.ac.th)  เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  (1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และ
(6
โรงเรียนดำรงวิทยา  
   
      สำหรับโรงเรียนในกลุ่มใหม่อีก 3 โรงเรียน ได้แก่  (1) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และ (3) โรงเรียนประทีปวิทยา จะพิจารณาในโอกาสต่อไป เมื่อดำเนินงานพัฒนาห้องเรียน SMP ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ


โครงการ SMP มรย. ร่วมงาน “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์”

     
        วันนี้(7 พ.ค 61) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมอบรมปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในโรงเรียนตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่หวัดชายแดนภาคใต้ ในงาน “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์” (Halal Science & Innovation) ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน


วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝึกทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                                                      <<ภาพบรรยากาศกิจกรรม>>

พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps และภาพบรรยากาศการอบรม        พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที ให้กับนักเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่  5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที่        วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที ให้กับนักเรียนเครือข่ายโครงการ(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานโดย นางสาวอัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Google Apps เป็นบริการฟรีของเว็บไซต์ WWW.Google.Com ที่รวม โปรแกรม และแอปพลิเคชัน ต่างๆ ไว้มากมาย ในรูปแบบออนไลน์ เช่น google doc , google sheets , google slide ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ในด้านการศึกษา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก้าวข้ามขีดจำกัด ในรูปแบบโปรแกรม แบบออฟไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที่ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


        ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตรลดา ไชยดิษฐ์ นางสาวตวงพร ยุทธสะอาด และดร.สุพัตรา เทพณรงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ฯ การจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมค่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 รุ่นที่ 2


        วันที่ 3- 4 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ในรุ่นที่ 1 นี้มี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (2)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(3)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 146 คน จัดกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/2561


        วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการจัดประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2561 และเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการให้เป็นไปตามเป้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานข้อมูลและสถิติ จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 783 คน ข้อมูลประเมินมาตรฐานความรู้ นักเรียน SMP ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น รายงานผลดำเดินการกิจกรรม ของโครงการ SMP การกำหนดตัวชี้วัด และติดตามผลงานของนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรม English for Communication นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1


       วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Communication รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 170 คน จาก1)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 2)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 3)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และ 4)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมค่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 รุ่นที่ 1


        วันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา แบ่งออกเป็น 2 รุ่น วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 กล่าวรายงานโดย อาจารย์อับดุลเลาะ บากา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา