วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีปิด กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ English for communication สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP        วันที่ 23 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ English for communication สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ซึ่งจัดโดย โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นสื่อสารในชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        

        
       ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมค่ายอบรบจำนวน 292 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
        “STEM” คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในสหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
ในกิจกรรมค่ายอบรม มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM และกิจกรรม Workshop เช่น นาวาฝ่าวิกฤต ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ลงมือทำปฏิบัติจริง โดยใช้องค์ความรู้จากที่เคยเรียนมา 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาต่อยอดหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 3


          วันที่ 21 เมษายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP
        ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.อัจฉราพร ยกขุน
ประธานหลักสูตร  และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2


        วันที่ 20 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ลานกิจกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ให้รู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมจากสื่อสังคมออนไลน์แบบสาธารณะ ด้วยโปรแกรม Google Apps for Education เพื่อบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ และนักศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียน กิจกรรมแข่งขันรถพลังงานหนังยาง


        ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 2562 กิจกรรมแข่งขันรถพลังงานหนังยาง โดยใช้องค์ความรู้ " STEM "4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการประดิษฐ์รถพลังงานหนังยาง ให้วิ่งได้ไกล เร็ว และวิ่งเป็นเส้นตรง นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช้หลักการ STEM 4 สาขาวิชา เพื่อนำกระบวนการและความรู้ที่ได้พัฒนาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2


        วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ลานกิจกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ (1) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (3) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 106 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ให้รู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมจากสื่อสังคมออนไลน์แบบสาธารณะ ด้วยโปรแกรม Google Apps for Education เพื่อบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ และนักศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู


        กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู วันที่ 18 เมษายน 2562 ครูประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ทั้ง 9 โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักเรียน และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู โดยใช้องค์ความรู้ “STEM” 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ในการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู


        ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2562 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) สำหรับครูและนักวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในการอบรมครั้งนี้ได้ใช้หลักการ “STEM” 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) นำองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การอบรมประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “STEM” และ กิจกรรม workshop ดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1


        วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ลานกิจกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประธานหลักสูตรประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 336 คน เป็นออกเป็น 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2562 )

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1


        ระหว่างวันที่ 9 - 10  เมษายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP 9 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 336 คน เป็นออกเป็น 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2562 ) ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562

     

        วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมลาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าโครงการ SMP โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้