วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1


        วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ลานกิจกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประธานหลักสูตรประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 336 คน เป็นออกเป็น 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2562 )

1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับความสำเร็จของค่ายไอทีครับ ขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

    ตอบลบ