วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู


        ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2562 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) สำหรับครูและนักวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในการอบรมครั้งนี้ได้ใช้หลักการ “STEM” 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) นำองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การอบรมประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “STEM” และ กิจกรรม workshop ดังต่อไปนี้

#Workshop ที่ 1 การประกวด Miss Summer STEM 2019
โจทย์เงื่อนไข STEM Project
    1.ใส่ได้พอดีกับตัวนายแบบนางแบบและเป็นรูปแบบวงกลม
    2.คลุมเข่าพอดี
    3.ลวดลายเหมาะสม
    4. กระดาษหมดพอดี
#Workshop ที่ 2 ออกแบบและทดสอบนั่งร้าน
โจทย์เงื่อนไข วิศวกรต้องการออกแบบและทดสอบนั่งร้านเพื่อให้ช่างใช้ในงานซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนสูง 3 ชั้น (15 เซนติเมตร)
    1. นั่งร้านยึดติดกับพื้น สามารถยกและย้ายที่ได้
    2. สูงอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
    3. มีอย่างน้อย 3 ระดับ
    4. รับน้ำหนักดินน้ำมันอย่างน้อย 2 ก้อน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น