วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหาร คุณครู และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 15 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีประเด็น ดังนี้ แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการพัฒนานักเรียนในการใช้บทเรียน e-learning ของโครงการ SMP-YRU การนำเสนอแผนพัฒนานักเรียนของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการดำเนินงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยากร และโรงเรียนผดุงศีลวิทยา โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็น 3 งวดงาน จำนวน 90 วัน รายการปรับปรุงที่สำคัญ คือ การปรับปรุงสภาพของห้องเรียนและห้องเก็บสารเคมี ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยายะลา ได้รับคัดเลือกโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

             เมื่อวันที่ 14 - 16 มกราคม พ.ศ. 2565 นายคอเหล็ด หะยีสาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์ดูดาวพร้อมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และฝึกอบรมการใช้กล้องโทรทรรศน์ ณ.โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ทั่วหล้า ประจำปี 2564

            ทางโรงเรียนขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้จัดโครงการ “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์” โดยสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน เกิดการสร้างโครงงานด้านดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในอนาคต

            โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ครบวงจร มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้รับมาตราฐาน มีห้องSTEM ที่เสริมทักษะด้านนวัตกรรรมและสื่อการเรียนการสอน และมีกล้องดูดาว เพื่อศึกษาด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์อิสลาม พร้อมจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนเยาวชนและชุมชนต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการใช้สื่ออย่างง่ายทางชีววิทยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา


           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวชัซวานี เปาะตองเซ็ง ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการใช้สื่ออย่างง่ายทางชีววิทยา เรื่องโครงสร้างของสารพันธุกรรม (DNA) โดยจัดแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุก มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชามากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดใช้ในอนาคตต่อไปได้

          การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการใช้สื่ออย่างง่ายทางชีววิทยา เรื่องโครงสร้างของสารพันธุกรรม (DNA) ได้จัดขึ้นหลังจากที่ครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการสอนอย่างง่ายทางชีววิทยา (พันธุศาสตร์) เพื่อพัฒนาผู้เรียน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดขึ้นโดย หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นั้น นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ผ่านการลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาพันธุศาสตร์มากยิ่งขึ้น และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนานที่ได้ลงมือปฏิบัติ