ความเป็นมา

ความเป็นมาของโครงการ SMP-YRU

       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จัดให้มีโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อดำเนินงานภาครัฐ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และที่สำคัญคือเป็นกลไกในการใช้กระบวนการพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพื่อความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนในนโยบาย เจตนา และเป้าหมายในการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามนโยบายขอรัฐบาลต่อไป

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยว จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดยะลา คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งรวมทั้งหมดในปัจจุบันจำนวน 12 โรงเรียน  โดยร่วมกันพัฒนานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องเรียนละประมาณ 30-40 คน โดยร่วมกันพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  หลักสูตร  ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  นักเรียนและผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ วัสดุ และการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างการยอมรับในพื้นที่และชุมชน  โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาให้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นกำลังสำคัญ ร่วมกับบุคลากรจากทุกส่วนราชการภายใน ดำเนินงานในรูปแบบ "คณะกรรมการดำเนินงาน" เน้นกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ใช้แนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  และมีกระบวนวิจัยประเมินโครงการ กระบวนการติดตามนิเทศเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

     สำหรับโรงเรียนในโครงการ SMP  YRU จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่

   รุ่นที่ 1  มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการปี 2559 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
   1)  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา
   2)  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
   3)  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
   4)  โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
   5)  โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
   6)  โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
       
  รุ่นที่ 2   มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการปี 2561 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
  1) โรงเรียนประทีปวิทยา ต. ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
  2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  3) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

  รุ่นที่ 3  มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการปี 2563 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
  1) โรงเรียนสตรีธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
  2) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต. บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
  3) โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

  รุ่นที่ 3  มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการปี 2565 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
  1) โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  2) โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  3) โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
   
รวมทั้งหมด 15 โรงเรียน

  หมายเหตุ โครงการ SMP YRU ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องตามแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2559-2565  และ มีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการศึกษา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในจังหวัดยะลา รวม 19 โรงเรียน

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU)

    การดำเนินงานในโครงการ SMP-YRU ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเริ่มดำเนินงานด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลาที่เป็นเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภ.4 สน.) โดยศูนย์สันติวิธี (ศสว.) ร่วมเป็นสักขีพยาน  

วิสัยทัศน์ 

  "พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้สู่ความมั่นคงและสันติสุข"

      หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้มแข็ง ร่วมกันบูรณา พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเลือกอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนักเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณภาพ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีทักษะการคิดเชิงตรรกะ เน้นการคิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป

พันธกิจ

     1.  บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจต่อนโยบายและการดำเนินของภาครัฐด้านความมั่นคง โดยใช้การศีกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาไทย เป็นกลไกสำคัญ และการสร้างความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเครือข่าย เกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จชต. โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ร่วมกัน
     2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้นแบบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
    3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนการพัฒนาทั้งบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณในการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามบริบทของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา
    4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีเจตคติ ทักษะ และสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

        1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ให้แก่เครือข่ายโครงการ SMP โดยการสร้างกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูสอนศาสนา นักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
        2. เพื่อปรับปรุงห้องและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ส าหรับห้องเรียน SMP ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดยะลา สนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
        3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ สำหรับจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกันของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนห้องเรียน SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้แก่นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
        5. เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรปลูกฝังเจตคติที่ดีและความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่ นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
        6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
        7. เพื่อเร่งพัฒนาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียน SMP ในวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น


จุดเด่นของหลักสูตร วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

        1. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
        2. นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
        3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความคิดเชิงบวก มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐในการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
        4. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยี (ICT) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
        5. นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ ใช้อุปกรณ์ทดลอง ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความพร้อม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
       6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนใจศึกษาเข้าเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

     เชิงปริมาณ
        1 . พัฒนาห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้อง
        2.  พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานต้นแบบ สำหรับใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        3. จำนวนนักเรียนห้องเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 1,400 คน จาก 12 โรงเรียนเป้าหมาย (ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1,120 คน)
        4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนในโครงการด้านเจตคติ ความรู้และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรมต่อปีการศึกษา
       5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการ SMP ในแต่ละโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการสอนและทักษะที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน

   เชิงคุณภาพ

     1.  ร้อยละ 80 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูสอนศาสนา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และเครือข่ายบูรณาการ มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อโครงการและนโยบายการพัฒนาของรัฐในพื้นที่ จชต. และร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. อย่างยั่งยืน
     2. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน SMP อยู่ในระดับดีขึ้นไป
     3. นักเรียนที่เรียนในโครงการห้องเรียน SMP มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีหรือพอใช้ (2.50) และมีคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับดีหรือพอใช้
     4. นักเรียนที่เรียนในโครงการห้องเรียน SMP มีคุณลักษณะและพฤติกรรมขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และคิดเชิงบวก อยู่ในระดับดี
     5. จำนวนผลงานโครงงานของนักเรียนในโครงงาน SMP เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
     6. ครูผู้สอนและบุคลากรในโครงการห้องเรียน SMP มีความรู้และทักษะพิเศษในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

รูปแบบการพัฒนา SMP-YRU Model

    จากการดำเนินงานในโครงการ SMP-YRU ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 จากผลการวิจัยและผลการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม "ร่วมคิดร่วมทำ" ใช้กระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพ PDCA  ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือทำ (Do) การประเมินและตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการทำงาน (Action) ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนสามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองได้ เมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต
 


   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น