วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี 2561

        
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา นางสาวธิดาวรรณ พูลชู เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SMP ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

   
      
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์จารุ นิคม และนักศึกษาประจำหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาแก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทปฏิบัติการเรื่อง รงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthetic pigment) และแนะแนวศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
     รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนำตัวอย่างที่สนใจในการศึกษาอย่างละ 2 ตัวอย่าง มาสกัดหาค่าการดูดกลืนแสงและเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 1. ระบุชนิดของสารสีที่มีหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชชั้นสูง 2. ระบุสมบัติของสารสีในการดูดกลืนแสงช่วงคลื่นต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Robotic Training and Competition 2018


      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายบราฮาน อีซอ, นายหยู่ฟรี สาและ, นายแวอับดุลบาซิร กาสง, นายอับดุลรอฮมาน สะนอ, นายซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ, นายอัสอารีย์ เจ๊ะแว และนายอิมรอน อามะ นักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภท Amphibious Electric Vehicle หรือ AEV ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา

     
     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องเรียนพิเศษโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  จัดกิจกกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ซึงเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโครงการ SMP การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอำนวยสะดวกจากครู นักเวิทยาศาตร์และนักเรียนในโครงการฯ ชั้นม.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน โดยแต่ละฐานจะมีนักเรียนในโครงการฯ คอยให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้ 

แลปปฏิบัติการเคมี เรื่องการทำไอศกรีม

          
     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดกิจกรรมสอนแลปปฏิบัติการในวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรื่อง การทำไอศกรีมใช้เวลาเพียง 5 นาที 

         หลักการทางวิทยาศาสตร์
     การทำไอศกรีมเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ สภาวะเย็นยวดยิ่ง และปรากฎการนิวคลีเอชัน คือการทำไอศกรีมเป็นการทำให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งอย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งการลดอุณหภูมิของของเหลวให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เกิดสภาวะเย็นยวดยิ่งโดยการนำของเหลวไปแช่ในน้ำแข็งที่ผสมเกลือ จากน้้นทำการรบกวนโดยการเขย่าที่สภาวะเย็นยวดยิ่งเพื่อกระตุ้นให้ของเหลวเกิดผลึกกลายเป็นไอศกรีม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2561

     
        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียนดังนี้
    1. โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
    2. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
    3. โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printe

      
    ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. นักเรียนในโครงการ SMP  ประกอบด้วย นายมารวาน อีเลาะ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 นายอาดือนัน เจ๊ะแวดอเลาะ และนายฟารฮาน สาเร๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย


      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดกิจกรรมสอนแลป ปฏิบัติการพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อเริ่อง การสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มหกรรมวิชาการ โรงเรียนดำรงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 โรงเรียนดำรงวิทยาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบันนังสตา ได้จัดกิจกรรมจิน้ำชายามเช้าและมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ผู้แทนชุดสันติสุข 953 ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำศาสนาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนดำรงวิทยาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ           เมื่อวันที่ 29 - 31  มกราคม 2561  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ประธานในพิธีโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน

การเแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" พร้อมแนะแนวนักศึกษาให้ทันเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 61 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพ และพัฒนาตนเองไปสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา , คณะกรรมการดำเนินงาน , คณะครู , นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน