วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การเแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" พร้อมแนะแนวนักศึกษาให้ทันเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 61 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพ และพัฒนาตนเองไปสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา , คณะกรรมการดำเนินงาน , คณะครู , นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สถาบันการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ และวิทยาลัยเทคนิค โดยมีนักเรียน , นักศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และครูผู้ควบคุม จำนวน100 คน จาก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท คือ Humanoid Survival , Maze Challenge and Solving , Volley Cup , Line Follower Analog , Sumo RC , School Robotic Games , AEV for Thailand Student และกิจกรรม YTC Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการให้สอดคล้อง
  โดยโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้ส่งนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) เข้าร่วมเป็นตัวแทนกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียน การสอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปใช้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น