วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

   
      
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์จารุ นิคม และนักศึกษาประจำหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาแก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทปฏิบัติการเรื่อง รงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthetic pigment) และแนะแนวศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
     รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนำตัวอย่างที่สนใจในการศึกษาอย่างละ 2 ตัวอย่าง มาสกัดหาค่าการดูดกลืนแสงและเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 1. ระบุชนิดของสารสีที่มีหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชชั้นสูง 2. ระบุสมบัติของสารสีในการดูดกลืนแสงช่วงคลื่นต่าง ๆ
     จากกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตั้งใจทำแลปปฏิบัติการสามารถใช้เครื่อมือทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถต่อยอดไปทำวิจัยต่อไปได้ ในนามของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาประหลักสูตรชีววิทยา และหวังว่าโอกาสหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น