วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printe

      
    ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. นักเรียนในโครงการ SMP  ประกอบด้วย นายมารวาน อีเลาะ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 นายอาดือนัน เจ๊ะแวดอเลาะ และนายฟารฮาน สาเร๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     
     ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆและสร้างชิ้นงาน

 กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายสร้างลิฟต์ ออกแบบลิฟต์และสร้างชิ้นส่วน ๓ มิติของลิฟต์ พร้อมเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวควบการทำงานของลิฟต์1 ความคิดเห็น:

  1. อนาคตนักคอมพิวเตอร์แน่เลย มาเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรย. ครับ

    ตอบลบ