วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding in your area จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรืองใกล้ตัว จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ #Coding in your area จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรืองใกล้ตัว #รุ่นที่ 2
   เป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่จะได้เรียนรู้การใช้โค้ดดิ้งและรู้จักเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันต่อไป
#ทุกกลุ่มไอเดียสุดเจ๋งไปเลย
#Coding
#STEM
#SMP
#YRU
#DEPA

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา


          เมื่อวันที่ 1-10 มีนาคม 2565 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา เป็น ใน 3 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ SMP - YRU ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน
ในการลงพื้นที่ปรับปรุงในครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทำโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ อ่างล้างเครื่องแก้ว ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครูและนักเรียน และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

          

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะป่าพร้าว)

          🔽เมื่อวันที่ 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะป่าพร้าว) เพื่อดูความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยช่างจากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้ามาปรับปรุงห้องตามแบบแผนการก่อสร้างและเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
           
          🔼ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานและใช้สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนผดุงศีลวิทยา


          
       เมื่อวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2565 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนผดุงศิลวิทยา1เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้มากที่สุด 
   ⏩ ในการลงพื้นที่ปรับปรุงก่อสร้างครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผนและเร่งรัดในการปรับปรุงห้องเพื่อสามารถดำเนินการต่อไป
   ⏩ คาดว่าจะสามารถใช้งานห้องปฏิบัติการได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่งนี้ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และใช้สำหรับการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป