วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เรื่อง การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างอิสระ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงวิทยา

     
      
       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เรื่อง การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างอิสระ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโปรแกรม Science Mathematic Ability Program (SMAP) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการลงมือทำ เสริมเจตคติที่ดีในด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มจินตนาการนอกเหนือจากบทเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการในครั้งนี้

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer และเทคนิคการแยกสารโดยการกลั่น


        วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. โครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดการอบรมปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer ในปฏิบัติการวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช และเทคนิคการแยกสารโดยการกลั่น ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP-YRU มาร่วมให้ความรู้ แนะนำ และช่วยสอนปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งจากการทดลองในวันนี้นักเรียนให้ความสนใจ มีความตั้งใจในการทดลอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับโครงงานที่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงนี้ได้

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง สารสกัดจากขมิ้น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา     วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารสกัดจากขมิ้น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการทดลองในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแยกสารจากขมิ้นโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย และมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในครั้งนี้