วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer และเทคนิคการแยกสารโดยการกลั่น


        วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. โครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดการอบรมปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer ในปฏิบัติการวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช และเทคนิคการแยกสารโดยการกลั่น ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP-YRU มาร่วมให้ความรู้ แนะนำ และช่วยสอนปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งจากการทดลองในวันนี้นักเรียนให้ความสนใจ มีความตั้งใจในการทดลอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับโครงงานที่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงนี้ได้
       ทางโรงเรียนดำรงวิทยา ขอขอบคุณทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้สร้างเครือข่ายให้แก่นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ในครั้งนี้ด้วย


1 ความคิดเห็น:

  1. ติดตามผลงานของโรงเรียนดำรงวิทยาครับ ชื่นชมครับที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนต่อเนื่อง

    ตอบลบ