เกี่ยวกับโครงการ

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)
ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร 20 ชั้น 2)ปีที่ 5: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบประมาณตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ...  ล้านบาท)

   กำลังรองบประมาณการดำเนินการ

ปีที่ 4: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบประมาณตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 14,963,900 ล้านบาท)


    แนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดำเนินงานฯ มีมติเห็นร่วมกัน ว่าควรจะพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 9 โรงเรียน ซึ่งจะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 รุ่นแรก จำนวนประมาณ 240 คน ที่จะต้องเตรียมตัวสอบศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมีนักเรียนในโครงการระดับชั้น ม.4-6 จำนวน ประมาณ 750 คน ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาทั้งนี้ อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาโครงการ เพื่อเสนอของงบประมาณในแผนบูรณาการ "การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562"  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. อย่างยั่งยืน และนำไปขยาผลต่อไป
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับนสนุนการพัฒนานักเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต่อนโยบายของรัฐในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาใน จชต. โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน ม.6 รุ่นแรกจำนวน 238 คน ในจำนวนมีนักเรียนออกกลางคัน จำนวน 9 คน และสำเร็จการศึกษา จำนวน 229 คน  โดยผลจากการติดตามพบว่า 


  • ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ จำนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.93
  • ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.11
  • ศึกษาต่อศาสนา จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52 (จบการศึกษาปี 2562 และคาดว่าจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563)
  • ประกอบอาชีพ/ทำงาน จำนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 2.62
  • อื่น ๆ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.82

      จากข้อมูลการศึกษาต่อข้างต้น มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 จากจำนวนผู้ศึกษาต่อปริญญาตรีในด้านนี้   และด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33   จากจำนวนผู้ศึกษาต่อด้านนี้
ปีที่ 3: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบประมาณตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 33,990,900.00 ล้าน)
     การดำเนินงานโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการขยายโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่  (1) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลนังสาเรง อำเภอเมือง (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา และ (3) โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมือง ซึ่งทั้งสามโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียน ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ และสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MoU) กับเครือข่ายทำงานแบบบูรณาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (บูรณาการภายในระดับคณะ สำนัก และหลักสูตร) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนระดับอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะสักขีพยาน เป็นหน่วยติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ
    สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ SMP ในปี 2561 โครงการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินงานในลักษณะใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลผลิต (Output) ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาคอมพิวเตอร์  หน่วยงานพัฒนาด้านไอซีทีในโรงเรียน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานพัฒนาทักษะด้านภาษา ได้แก่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เข้ามาร่วมดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ SMP มีคะแนนเฉลี่ย ONET  วิชาหลักอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 จากจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


ปีที่ 2: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(งบประมาณตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8,532,200 ล้าน)

  จากการดำเนินงานโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาโครงการ SMP ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ จำนวน 6 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับผิดชอบในจังหวัดยะลา ตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) โดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ทั้งนี้โดย ผ่านการเสนอโครงการของบประมาณตาม "แผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งมีฝ่ายเลขานุการของแผนบูรณาการนี้ คือ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต. )

 เป้าหมายของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 เน้นการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย การพัฒนาทักษะการสอนปฏิบัติการให้แก่ครูในโครงการ การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งการประชุมปฏิบัติการร่วมกันของมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ร่วมกัน ทั้งนี้โดยผลจากการวิจัยประเมินผลโครงการในปี 59 มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการ
    สำหรับการดำเนินงานโครงการ SMP โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ มีความเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะยังไม่มีการขยายพื้นทีจำนวนโรงเรียนเพิ่มเติม แต่จะเน้นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการห้องปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอน การประเมินความสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการวิจัยต่อเนื่องจากการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการจากปี 2559 โดยใช้ CIPP Model ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มในปี 2561 อีกจำนวน 3 โรงเรียน เพื่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปขยายผลในโรงเรียนรุ่นใหม่ในโครงการ SMP และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รวมทั้งขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ SMP และนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปีแรก: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(งบประมาณตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30,000,000 บาท)

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU
ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ
นโยบายการศึกษาของไทย เน้นให้ความสำคัญและส่งเสริมการจัดการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพราะบัณฑิตในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เป็นผลผลิตในขั้นสุดท้ายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้ เพราะเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการวิจัย คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งสาขาต่างๆ ที่สำคัญและขาดแคลนอยู่ขณะนี้ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีและนักสารสนเทศ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาสำคัญคือ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ความสนใจเลือกเรียนในโปรแกรมหรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวนน้อย เพียงประมาณร้อยละ 30 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2555) ที่เหลืออีกร้อยละประมาณ 70 สนใจเรียนด้านสังคมศาสตร์ การศึกษาและมนุษยศาสตร์ อีกทั้ง นักเรียนที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็ยังขาดความพร้อมและขาดความถนัดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสูงได้ ทั้งนี้ รวมถึงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ด้วย 
วันที่ 13 ก.ค. 58 คณะกรรมการโครงการ SMP สามสถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมปรึกษาหารือกำหนดแนวทาง
การดำเนินงานโครงการ SMP ในพื้นที่รับผิดชอบแต่สถาบันร่วมกัน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ นักเรียนในพื้นที่เลือกเรียนโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์น้อยมาก โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในแต่ละจังหวัด ซึ่งสามารถประเมินได้จากสถิติการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ต้องเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละปีการศึกษามากกว่า 1 รอบ ทั้งนี้ เพื่อรับสมัครนักศึกษาให้ครบตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีมากกว่า 14 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร สุขศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เป็นต้น 
สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา ถือเป็นพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร (ครูสำเร็จการศึกษาตรงตามสาขา) ห้องปฏิบัติ ครุภัณฑ์และวัสดุ ขาดการแนะแนวและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สำคัญคือ โรงเรียนเองยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องเรียนไปสู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงนับเป็นบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา  
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนใจเข้าเรียนต่อในมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงต้องจัดให้มีโครงการ “การจัดตั้งห้องเรียน Science and Mathematics Program: SMP ในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา” โดยเลือกพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง (2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน (3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ ต.ปะแต อ.ยะหา (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์  ต.บ้านแหร อ.ธารโต และ (6) โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ซึ่งมีความพร้อมด้านนโยบายการบริหารและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ SMP ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเป้าหมายตั้งห้อง SMP โรงเรียนละ 1 ห้อง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 40 คนเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุน ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยกองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) และคาดว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการห้องเรียน SMP จะมีโอกาสในการแข่งขันสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในท้องถิ่นและในส่วนกลาง ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาจะให้ความสนใจเรียนและศึกษาต่อในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น