วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำเดือนกันยายน โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

กิจกรรมนอกสถานที่ (นักเรียน)    
   
         ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดกิจกรรมนำลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น   ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้ส่ง นายซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ นายอัสอารีย์ เจ๊ะแว และนายอาซูวัน ดอเลาะ ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ SMP พร้อมกับเพื่อนร่วมโรงเรียนอีก ๔ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวในรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งนับเป็นปีที่ ๒ ที่นักเรียนดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

 กิจกรรมนอกสถานที่ (ครูผู้สอน)

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวซากียะ วาเงาะ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในโครงการ SMP ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยการเข้าอบรมในครั้งนี้ครูฟิสิกส์ได้ลงมือปฏิบัติสร้างสื่อชุดการทดลองการตกอิสระ (Free Falling) ความเสียดทาน (Friction) และการเคลื่อนที่วิถีโค้ง (Projectile motion) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้ครูผู้สอนได้ลงมือสร้างสื่อด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้เพิ่มทักษะ เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนในโครงการต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  
   ๑. ปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile motion)
    วัตถุประสงค์
        ๑.เพื่อหาความเร็วต้นของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
        ๒.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและมุมการเคลื่อนที่ ๒. ปฏิบัติการเรื่อง ความเสียดทาน (Friction)
    วัตถุประสงค์
        ๑.เพื่อศึกษาขนาดและทิศทางของแรงเสียดทาน
        ๒.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและแรงกดในแนวตั้งฉาก
      
     การทดลองในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้กับโปรแกรม VExp ซึ่งเป็นสื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ ควบคู่ไปกับเครื่องมือจริงที่ทางโครงการได้มอบให้แก่โรงเรียน ทำให้สะดวกและทั่วถึงกับผู้เรียน


กิจกรรมเสริม
   
   นอกจากนักเรียนในโครงการได้เรียนเนื้อหาในรายวิชาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ได้นัดเวลาว่างของนักเรียนในโครงการ SMP ทั้งรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒  เพื่อทำปฏิบัติการเรื่อง ระบบหมู่เลือด ABO (Blood group ABO)

วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
  ๒. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรู้วิธีการตรวจหมู่เลือด

  
      นอกจากนักเรียนในโครงการ SMP เข้ามาเรียนแล้ว ยังมีนักเรียนห้องอื่นๆ ได้เข้ามาใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อทิเช่น วิชา ปฏิบัติการโครงงานเคมี ชั้น ม.๖/๑ ปฏิบัติการโครงงานเคมี ชั้น ม.๖/๓ ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น ชั้นม. ๔/๒ เป็นต้น
      ซึ่งการขอใช้ห้องก็จะเป็นไปตามระเบียบ คือ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อสะดวกต่อการจัดการกับสถานที่และเครื่องมือให้พร้อมได้ใช้งาน เพื่อพัฒนาการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการ SMP ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย


           วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP นำโดย ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th/science2016/) ร่วมกับคณาอาจารย์, เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน และผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพห้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลาเพิ่ม 3 โรงเรียน ซึ่งนำข้อมูลมาปรับแบบก่อสร้าง สำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนให้มากที่สุดโดยลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนตาเบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง 2. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา 3. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา และ 4. โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมือง

โรงเรียนตาเบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง

 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา

โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมือง

          ทางโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูแต่ละโรงเรียนที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2560

          วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมกลาดี  ชั้น 2 อาคาร20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานโครงการ SMP คณะกรรมการดำเนินงาน และตัวแทนจากกองนโยบายและแผน โดยทางครงการ SMP เพิ่มโรงเรียนเป้าหมายอีก 3 โรงเรียนและได้ประสานงานกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญได้ส่งข้อมูลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ประกอบการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งโครงการ SMP กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ในพื้นที่จังหวัดยะลา  โดยมีโรงเรียนส่งข้อมูลทั้งหมด 6 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนประทีปวิทยา 2. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 3. โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา 4. โรงเรียนตาร์เบียตลวาตันมูลนิธิ 5. โรงเรียนคำภีร์วิทยา และ 6. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการผลการดำเนินงานโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา


รายการผลการดำเนินงานโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสต์ โรงเรียนเรียนดำรงวิทยามีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยมีตารางการใช้งานดังนี้
ตารางการใช้ห้องวิทยาศาสตร์

วัน/คาบ
ช่วงเช้า เรียนศาสนา
ช่วงบ่าย เรียนสามัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
อาทิตย์

ฟิสิกส์ ม.5
ฟสิกส์ ม.5


ชีวะ    ม.5
จันทร์

ฟิสิกส์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.4
ชีวะ    ม.4
ชีวะ    ม.4
ฟิสิกส์ ม.4
อังคาร

ฟิสิกส์ ม.5
ฟสิกส์ ม.5

ชีวะ    ม.5
ชีวะ    ม.5
พุธ

เคมี    ม.5
ชีวะ   ม.4
เคมี    ม.4

เคมี     ม.6
พฤหัสบดี
วิทย์   ม.1
วิทย์   ม.1
ฟิสิกส์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.4

วิจัย    ม.5
เคมี    ม.5
เคมี    ม.5 หมายเหตุ : ตารางการใช้ห้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้สอน
        ในส่วนของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ใช้เป็นห้องจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


การทดลองเรื่อง พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
วัตถุประสงค์
   1. นักเรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อน
   2. นักเรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายปฏิกิริยาคายความร้อน 
   3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

การทดลองเรื่อง เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
วัตถุประสงค์
1.             นักเรียนได้อธิบายการทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
2.             นักเรียนสามารถทดลองหาความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรี

การทดลอง เรื่องการแพร่ของสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
   1. นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดกระบวนการแพร่ได้
   2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแพร่ที่พบในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ห้องเรียน SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามประจำเดือนกันยายน

            เมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษา สังกัด สช. จำนวน 90 แห่ง กิจกรรมโครงการครูแนะแนว อุสตาซและสภานักเรียนสู่ครอบครัวคุณธรรมในสถานศึกษาและการเป็นผลเมืองที่ดี รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตในสังคม การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          จากที่โครงการได้ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนในเครือข่าย ให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมครูบุคลากรใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เต็มที่ มีการใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

แสดงความยินดีกับนักเรียน SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

                      แสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
          ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2560 

            ด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ โดยการอบรมค่าย 1       
           มีการกำหนดให้ฝึกอบรม ณ ศูนย์โอลิมปิกสอวน.มหาวิทยาลัย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียน และโรงเรียนขยายผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในระดับโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน.
        โดยได้กำหนดวันสอบการคัดเลือกในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 18 กันยายน 2560  ทาง http://www.posn.sci.tsu.ac.th.  
          ซึ่งในปีนี้นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 16 คน และหนึ่งในจำนวนเหล่านั้นมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่ได้สร้างผลงานให้กับโรงเรียนและโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกสู่ค่าย 1 จำนวน 10 คน และสำรอง 1 คน โดยมีนักเรียน SMP ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 และมัธยมปีที่ 5 ในทั้งหมด 5 สาขาวิชาด้วยกัน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
          1.นายตัรมีซี ดาโอะ 
         2.นางสาวนอีมะห์ เจ๊ะโก๊ะ 
         3.นางสาวรูบีนา กามาล์ 
      สาขาวิชาเคมี
        1.นายริฟกี วุฒิสมัย
        2.นายเอ็มกาดาฟี ยีสาแล
ะ 
        3.นางสาวฟัรฮะห์ สะอะ 
      สาขาวิชาชีววิทยา
        
1.นางสาวสุนิสา โพหะดา
        2.นายกูบะห์รี ต่วนกือจิ (สำรอง)
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        
1.นายมูฮำหมัดอาลาวี สาเระ
        2.นางสาวซอฟียะห์ ปานากาเซ็ง 
      สาขาวิชาดาราศาสตร์
       
 1.นายมูฮำหมัดอาลาวี สาเระ
        2.นางสาวนูรมา มะเต๊ะ