วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมโครงการ ค่ายปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3   เมื่อวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายอับดุลฮากีม สะหะ และนายซูฮัยมี มะดีเยาะ นักเรียนในโครงการ SMP ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ค่ายปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3" ณ ห้องประชุมตลาดนัดซอฮาบะฮ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

           ค่ายปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม เป็นโครงการของ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)  จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติด้านมนุษยธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายประกอบไปด้วย การบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการออกพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้สังคมที่หลากหลาย ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน ต่างศาสนิก และที่สำคัญได้ปลูกฝังในเรื่องของมนุษยธรรม


   


สอบวัดระดับความรู้นักเรียนในโครงการ SMP ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
            เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        (SMP) ได้กำหนดให้มีการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 (รุ่นที่ 1 - 2 ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้โรงเรียนของตัวเองเป็นสนามสอบ เพื่อประเมินความรู้ในภาคการเรียนที่ 1 โดยขอบเขตเนื้อหาได้ยึดตามหลักสูตร SMP ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้  ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ครูหมวดคณิตในโครงการ SMP เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP)


 เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นางสาวนูรมา มาแจ และนางสาวซากียะ วาเงาะ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ GSP ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยการได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน และเพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1. ปฏิบัติการเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้น ม. 5/1
3. ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 24. ทดลองการทำสเลอปี ชุมนุมวิทยาศาสตร์


5. ปฏิบัติการเรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
        ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้มีการใช้ห้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการใช้ทั้งภาคศาสนาและภาคสามัญ โดยภาคสามัญมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  นอกจากการใช้ห้องแล้ว ยังมีการบริการยืมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย เช่น แว่นขยาย เทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น โดยทุกครั้งที่มีการใช้ห้องจะมีครูผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอ เพื่ออำนวยความสะดวก มีปลอดภัยต่อผู้มาใช้ห้องและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนให้มากที่สุด

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP)

      
   
              ระหว่างวันที่ 25-26
พฤศจิกายน 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP) สำหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเครือข่าย (SMP) 9 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดย อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวรายงานโดย นางสาวฮาลีเมาะ  เลาะแม นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้โครงการ SMP ได้รับเกียรติจาก นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง ข้าราชการครู โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา และอาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP)  โครงการ SMP มีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนในการแข่งขันทางวิชาการ (GSP)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP) มีดังนี้
              25 พฤศจิกายน 2560  : แนะนำการใช้งานโปรแกรม GSP เบื้องต้น และฝึก
                                   : ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม GSP เบื้องต้น
                                   : ฝึกปฏิบัติการสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานด้วยเมนูการสร้าง
26 พฤศจิกายน 2560  : ฝึกปฏิบัติการท าสื่อการสอน เรื่อง กราฟและฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม GSP
                                   : ฝึกปฏิบัติ การท าสื่อการสอน เรื่อง เมทริกซ์ โดยใช้โปรแกรม GSP
                                   : ฝึกปฏิบัติ การแก้โจทย์ปัญหาจากตัวอย่างโจทย์แข่งขันวิชาการ ด้วยโปรแกรม GSP

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

 

       ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

                                                  

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยาการสอบวัดระดับความรู้นักเรียน SMP ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ได้กำหนดมีการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละภาคการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMP) ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้  
1.วิชาฟิสิกส์
2.วิชาชีววิทยา
3.วิชาเคมี
4.วิชาคณิตศาสตร์
5.วิชาภาษาไทย
6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)


ตารางเวลาการสอบ ดังนี้ในการสอบในครั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนักเรียนมีความตั้งใจในการทำการสอบ ทำให้การสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดำรงวิทยาได้มีกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน การปรับตัวตามศักยภาพ และอื่นๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และเพื่อให้ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและระหว่างผู้ ปกครองกับโรงเรียน สำหรับในการประชุมนั้น โดยมีผู้บริหารโรงเรียนดำรงวิทยาให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น
                    บรรยากาศกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โครงการ SMP
และในโอกาสนี้ทางครูประจำชั้นนักเรียน SMP ได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนได้มีการรายงานผลพฤติกรรมด้านการเรียน การปรับตัวตามศักยภาพ และอื่นๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางดูแลนักเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จต่อไป


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนดำรงวิทยา
      ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้มีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนคอยบริการอำนวยความสะดวกและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นทางโครงการได้สนับสนุนหนังสืออ่านเสริมเพิ่มประสบการณ์ จึงได้มีการจัดมุมอ่านหนังสือให้กับนักเรียน และมีการบริการการยืม-คืนหนังสือได้ ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์