วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


        วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

        ในการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP ร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 มีการเพิ่มจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน จากเดิมจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (2)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (3)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (4)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนดำรงวิทยา (7)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (8)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (9)โรงเรียนประทีปวิทยา  รวมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2563 มีโรงเรียในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่ง 3 โรงเรียนใหม่ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงเสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรือง การศึกษาคลื่นกล

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30– 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การศึกษาคลื่นกล  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดคลื่นนิ่ง

2.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจคุณสมบัติของการเกิดคลื่นนำ้

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อบรมการทำ Portfolio เสริมสร้าง สมรรถนะสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยแอพพลิเคชั่น CANVA


        วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP นางสาวฮาลีเมาะ เลาะแม นางสาวตัยยีบะห์ สะตาปอ และนางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม ลงพื้นที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดอบรมการทำ Portfolio เสริมสร้าง สมรรถนะสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


        การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ในการสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการทำ Portfolio คือ แอพพลิเคชั่น CANVA (www.canva.com) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แก้ไขภาพและสามารถออกแบบดีไซน์งานกราฟฟิก โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตัวแอพพลิเคชั่น เช่น รูปภาพ ข้อความ สติ๊กเกอร์ แม่แบบ และรูปทรงวัตถุต่างๆ อีกมากมาย สามารถใช้ งานผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน โดยการโหลดแอพพลิเคชั่น และสามารถใช้ งานผ่านคอมพิวเตอร์ PC หรือ notebook โดยการเข้าใช้งานผ่านเว็บไชต์บราวเซอร์ (www.canva.com)

การศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะอาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย

วัตถุประสงค์
1.ทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.อธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

       
           วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.25-15.05 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์อามานี วอลีมาแยเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่อง แรงเสียดทาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.45– 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.เพื่อศึกษาแรงต่างๆ ที่กระทำบนผิวสัมผัสของวัตถุ
2.เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

สอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) กำหนดสอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละภาคการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
        1.วิชาฟิสิกส์
        2.วิชาชีววิทยา
        3.วิชาเคมี
        4.วิชาคณิตศาสตร์
        5.วิชาภาษาไทย 
        6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

นำเสนอโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของโครงการ SMP ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  (เริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภ.4 ส่วนหน้า และคณะทำงานจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เพื่อกลั่นกรองข้อมูลเตรียมนำเสนองบประมาณโครงการต่อคณะกรรมการกรรมาธิการต่อไป ซี่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ โครงการ SMP ยังคงสนับสนุนการพัฒนานักเรียน อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร ชุมชน ผู้ปกครอง (โรงเรียนเดิม 9 โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนใหม่อีก 3 โรงเรียน) รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่
    ในปี พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพื่อใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาด้านความมั่นคง สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อตอบสนองกำลังคงในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเน้นการใช้กระบวนการวิจัยในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในโครงการอย่างต่อเนื่อง
   สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน ม.6 รุ่นแรกจาก 6 โรงเรียนในโครงการ สำเร็จการศึกษา 238 คน และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99  ซึ่งตามเป้าหมายในโครงการ ต้องการสร้างเจตคตินักเรียนในโครงการให้สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ในอนาคต  ในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ยังมีความต้องการเรียนต่อด้านศาสนาให้จบหลักสูตร อีกจำนวน 68 คน ในจำนวนนี้ คาดว่าจะมีผู้ศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการจะติดตามต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามได้ที่  https://smp-yru.blogspot.com/p/blog-page_7.html

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา👉เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนดำรงวิทยา ช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มาเรียนชดและทบทวนบทเรียน รายวิชาชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562  โดยมีอาจารย์ชัซวานี เปาะตองเซ็ง อาจารย์กอรีเย๊าะ มะนาฮา และอาจารย์รอสเมาะ ลีเดร์ เป็นผู้สอน
👉ในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการเรียนของนักเรียน SMP ในปีการศึกษานี้จะดีขึ้นกว่าเดิม

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.20-14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติวิทยาสาสตร์ SMP เพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววืทยา

วัตถุประสงค์
1.สามารถบอกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์ได้
2.สามารถอธิบายลักษณะของเซลล์จากเยื่อบุข้างแก้มได้
3.สามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของเลือดได้