วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย

           
            เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤาภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทางโครงการ SMP-YRU ได้กำหนดจัด "การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย" ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปและรายงานผลฯ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการสานต่อโครงการ SMP-YRU เพื่อบรรลุวัตุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้โครงการ SMP-YRU รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโครงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป            โครงการ SMP-YRU จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายหรืออาจสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการ SMP-YRU จะดำเนินงานต่อเนื่องโดยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ที่สำคัญคือผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า ภาค 4 ส่วนหน้า จนกระทั่งเห็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการจำนวนประมาณ 1,440 คน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพบปะนักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโปรแกรม Science Mathematic Ability Program (SMAP) โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สอนในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

 

           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256ุุ6 ร่วมทั้งนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU)   ณ ห้องประชุม 3

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5)


        วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทางโครงการ SMP-YRU ได้กำหนดจัด "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5)"  ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย พันเอกหญิง กรอร คัมภีรญาณ ตัวแทนศูนย์สันติวิธี นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ตัวแทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รวมถึงผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2559-2566 มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 15 โรงเรียน ได้นำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีการศึกษา 2565 นี้มีนักเรียนในโครงการ SMP-YRU สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 จำนวน 330 คน เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP-YRU และสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย
        ผลสำเร็จของโครงการฯ ในวันนี้ ทำให้นักเรียน จำนวน 330 คน เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจในความเป็นนักเรียนในโครงการฯ  รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองเอง ให้ภาคภูมิใจในบุตรหลาน เกิดความยินดีอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้ร่วมโครงการฯ สมกับที่ผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการฯ อย่างดียิ่งตลอดมา ซึ่งความสำเร็จในการศึกษาต่อปริญญาตรี จะรายงานให้ผู้สนใจทราบในโอกาสต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  - 16.00 น.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอและสัมมนาในรายวิชาโครงงาน ซึ่งเป็นหลักสตูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU ปีนี้นักเรียนมีโครงการเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 11  โครงงาน ได้รับเชิญจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน เป็นสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม ผ่านการคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา 904 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทอดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีกิจกรรมจัดป้ายนิเทศแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีสัญลักษ์จราจรภายในโรงเรียน กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ STEM เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในการแสดงออกซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 นับเป็นโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ส่งเสริมความรัก สามัคคีกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป