วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.ยะลา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน


        เมื่อวันนี้ (17ม.ค.63) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าเป็น “บุคคล” ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยาวิทยามูลนิธิ ในการแข่งขันตอบคำถามดาราศาสตร์

               

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันตอบคำถามดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสิรมทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์

       วันที่ 20 มกราคม 2563  เวลา 09.00 - 12.30 น ณ.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่3จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นักเรียน SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR


  เมื่อวันที่ 14 -15 มกราคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนยะหาร่มเย็น เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนในอำเภอยะหา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ 
ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

         

   เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ อาวัง เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.40 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวยารีย๊ะ บูงา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

นักเรียน SMP ร่วมโชว์การแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR


    วันที่ 14 มกราคม 2563  นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีนายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2563 จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนยะหาร่มเย็น เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนในอำเภอยะหาจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีโรงเรียนในอำเภอยะหาและอำเภอกาบังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 20 โรง จำนวนนักเรียน 1008 คน. ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่


       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.30– 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาเคมีเรื่องเรื่องการไทเทรกรดอ่อนกับเบสแก่ โดยมี อ.รุสนี สาแม อาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์


          เมื่อวันที่  14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวนูรอัยนี มะฉุ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย       วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 11.30– 12.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาเคมีเรื่องเรื่องการทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย โดยมี อ.รุสนี  สาแม อาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ

           ------------------------------------------------------------------------------
          ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้นโยบายและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศ บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการในตำแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

          ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทำสัญญา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากเลยกำหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมสารละลาย

            วันที่ 12 มกราคม  2562 เวลา 11.05-12.25 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี  เรื่อง การเตรียมสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์วนิดา  เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ