วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การใช้ห้องปฏิบัติการโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ทดลอง เรื่องการตวจสอบสารอาหาร


วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 – 15.40 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการทดลอง เรื่อง การตรวจสอบสารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาวิทยาศาสตร์ และมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการทดลอง การทดลองในวันนี้ ได้มีการทดลอบสารอาหารโดยตอนที่ 1 ทดสอบแป้งและน้ำตาล ตอนที่ 2 ทดสอบโปรตีน และตอนที่ 3 ทดสอบไขมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถตรวจสอบสารอาหารในชีวิตประจำวันโดยวิธีง่ายๆ ตลอดจนเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์

นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง แหล่งกำเนิดคลื่นและสมบัติของคลื่น
เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2561 เวลา13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลอง เรื่องแหล่งกำเนิดคลื่นและสมบัติของคลื่น โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ การทดลองในวันนี้ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน  โดยได้จัดเตรียมแลปปฏิบัติการออกเป็น 2 แลป ประกอบด้วย การทดลองสมบัติของคลื่นโดยใช้ ชุดถาดคลื่นน้ำ และการศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก โดยใช้ชุดทดลองการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก การจัดการเรียนในวันนี้จะเป็นลักษณะการเวียนแลปปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาในข้อจำกัดด้านเวลาและเครื่องมือปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาที่จำกัดนักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองได้อย่างสำเร็จ และสามารถใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อร่วมการหาข้อสรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง นักเรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทดลองได้อย่างชำนาญ หวังเป็นอย่างยิ่งนักเรียนในโครงการ SMP เกิดทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ถาดคลื่น และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก


                เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.20 น. - 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลอง เรื่อง ถาดคลื่น และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก โดยมีอาจารย์แวแย  กาซอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์  ทำการทดลองกับนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำ
2. เพื่อศึกษาสมบัติการสะท้อนของคลื่นน้ำ
3. เพื่อศึกษาสมบัติการหักเหของคลื่นผิวน้ำ
4. เพื่อศึกษาและอธิบายสมบัติการแทรกสอดของคลื่นน้ำ
5. เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตึงเชือกและความยาวเชือกจากคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

               ซึ่งในการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลอง 2 เรื่อง คือ 1. เรื่อง ถาดคลื่น  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประเภทของคลื่นและการเกิดคลื่นลักณะต่างๆ ของคลื่นน้ำ ได้แก่ การหักเห การสะท้อน การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ซึ่งเป้นปรากฎการณ์ที่เกิดจากการรบกวนตัวกลาง พลังงานจากการรบกวนจะถูกถ่ายโอนให้กับอนุภาคตัวกลางอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคลื่นกลแผ่ออกไป โดยอนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น แต่มีการสั่นรอบตำแหน่งสมดุล


   


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัดอย่างวัดละเอียด

  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/1 ห้องเรียน SMP  เรื่อง การวัดอย่างวัดละเอียด โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา เป็นผู้สอน


     การวัดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญทางฟิสิกส์ ปัจจุบันหน่วยการวัดมีหลายระบบแต่ระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ระบบวัดระหว่างชาติ ที่เรียกว่า SI unit ในปฏิบัติการนี้จะเลือกศึกษาระบบ SI เท่านั้นในการวัดสิ่งของต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับวัตถุที่จะวัด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองนั้น จึงควรศึกษาการใช้เครื่องมือวัดให้เข้าใจ โดยการทดลองนี้จะใช้เครื่องมือวัด 2 ประเภค คือ 1.เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ 2.ไมโครมิเตอร์
                        
                             เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ 
ไมโครมิเตอร์
วัตถุประสงค์
1.  ศึกษาการใช้และเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์
2.   สามารถอ่านค่าจากเครื่องมือวัดได้ถูกต้องตามขนาดจริงของ วัตถุที่กำหนดให้
      จาการทดลองในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดประเภทต่างๆเพิ่มขึ้น และสามารถอ่านค่าได้ถูกต้องตามขนาดจริง ตลอดจนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่


วัตถุประสงค์ของการทดลอง

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมเนื้อเยื่อใบตัดตามขวางเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสำรวจตรวจสอบ สืบค้น และอธิบายโครงสร้างภายในของใบที่ตัดตามขวาง 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้น อธิบายลักษณะโครงสร้างภายในของใบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ของใบ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2)

 

     
        ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP จาก โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ จำนวน 118 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1)


        ระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2561 ณ (สวทช.) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1) เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561

             
          วันที่ 23-28 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดการนำเสนอผลการดำเนินของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา แนวงทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มคณะกรรมการดำเดินงานโครงการ SMP กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนข่าย กลุ่มหัวหน้าโครงกาาร กลุ่มตัวแทนครู กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองและกลุ่มตัวแทนนักเรียน เพื่อการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมนำเสนอ

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 24 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโครงการ SMP รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ และตัวแทนครูจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประประมาณ 2562 ต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย"

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม 

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนจากชุมนุมโรบอทของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย" ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมมาให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่กิจกรรมด้านการศึกษาแก่ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับรู้รับทราบและเข้าถึงบริการที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานสถานศึกษา