วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปฏิบัติการเรียนการสอนเรื่อง การระเหยแห้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา


        วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหยแห้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในครั้งนี้

จุดประสงค์ของการทดลอง
    เพื่อแยกตัวละลายออกจากตัวทำละลาย โดยวิธีการระเหยแห้ง

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
    1. กระบอกตวง
    2. หลอดหยด
    3. จานหลุมโลหะ
    4. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม
    5. สารละลายกรดแอซีติก เข้มข้นร้อยละ 1 โดยปริมาตรต่อปริมาตร
    6. สารละลายโซเดียมคลอไรด์ เข้มข้นร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร
    7. สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เข้มข้นร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร


วิธีการทดลอง
    1. นำสารละลายทั้ง 3 ชนิด ใส่ในจานหลุมโลหะแต่ละหลุม ชนิดละ 1 มิลลิลิตร
    2. นำจานหลุมไปวางบนตะเกียงแอลกอฮอล์
    3. รอจนของเหลวในแต่ละหลุมระเหยไปจนหมด สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

อภิปรายผลการทดลอง
        จากการทดลองพบว่า เมื่อระเหยน้ำออกจนหมด สารละลายทั้ง 3 ชนิด จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ หลุมที่บรรจุโซเดียมคลอไรด์จะเกิดผลึกสีขาว หลุมที่บรรจุสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจะเกิดผลึกสีม่วง ส่วนหลุมที่บรรจุกรดแอซิติกจะไม่มีผลึกเกิดขึ้น แสดงว่า สารละลายโซเดียมคลอไรด์และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเป็นสารละลายที่มีของแข็งเป็นตัวละลาย ส่วนสารละลายกรดแอซีติกเป็นสารละลายที่มีของเหลวเป็นตัวละลาย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:11

    ขอบคุณมากครับ โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โครงการยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

    ตอบลบ