วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา

    วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2566 ทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และคุณครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ด้านจุลชีววิทยา และด้านเคมี ร่วมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และด้านการเรียน 
1 ความคิดเห็น: