วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 3


    วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอนวัตกรรม ในธีม SMART Avenger Hero ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (NIA) ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 3”ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM 4 INNOVATOR Coaching Program)” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยมีตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมบ่มเพาะอย่างเข้มข้นในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยได้เข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการพร้อมต้นแบบนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ จำนวน 30 ทีม 
    ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม Final Pitching Day และมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมต่อไป และนักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรม ชุดทดสอบความเสี่ยงโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบสำเร็จรูป ( Urinary screening stone test : USST ) ในชื่อทีม Dek-thum ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และทีมที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมรองพื้น 2in1 จากสารสกัดหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีม Good coffee มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทีม Dek-thum ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
    และทั้งนี้ขอขอบคุณทางฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (NIA) ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านนวัตกรรมรุ่นเยาว์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมมาพัฒนาและต่อยอดในด้านนวัตกรรมและด้านการเรียนต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น