วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพัฒนาห้องเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้าคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะกำกับการบริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะกรรมการ SMP-YRU ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน
สุทธิศาสตร์
และการเกษตร ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงพื้นที่โรงเรียน
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียน
SMP โดยเริ่มจากการลงพื้นที่โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมีอาจารย์ใหญ่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น
    สภาพทั่วไปของโรงเรียนสุทธิศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 1 ห้อง  แต่ขาดอุปกรณ์ทดลองและวัสดุจัดการเรียนการสอน อีกทั้งครูขาดการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้การทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องเรียนที่จัดเตรียมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีขนาดเพียงพอที่จะพัฒนา
   ในช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดการพัฒนาอย่างเด่นชัด สภาพห้องเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์และสื่อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร
อ.ธารโต จ.ยะลา ก่อนปรับปรุง