วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

บทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง องค์ประกอบของเลือดและการตรวจหมู่เลือด
            เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.40 – 17.00 น.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลองเรื่อง องค์ประกอบของเลือดและการตรวจหมู่เลือด โดยมีอาจารย์สุรียานี หะมะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีวิทยา ทำการทดลองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยเน้นคนเป็นตัวอย่าง สามารถจำแนกและอธิบายบทบาทขององค์ประกอบที่มีรูปร่างแต่ละชนิดในเลือด อธิบายกระบวนการตกตะกอนของเลือดและการแข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือดเมื่อเกิดบาดแผล และการจัดจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO ร่วมทั้งศึกษาวิธีการตรวจหมู่เลือดโดยวิธีสไลด์ ด้วยน้ำยาสาร anti a และanti b 

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการจำแนกหมู่เลือดระบบ A,B,O
- อธิบายการตกตะกอนของเลือดและกระบวนการแข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือด
เมื่อเกิดบาดแผล
- เพื่อศึกษาวิธีการหาหมู่เลือดของตนเอง
- จำแนกชนิดองค์ประกอบที่มีรูปร่างของเลือด


    

           
                                                                                                                                                                     
        

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์โครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

            


          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้จัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Mathematic Program : SMP ) ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เพื่อเปิดโอกาสและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับรุ่นน้อง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนรุ่นพี่ ม.5 ในโครงการ SMP  เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงานกิจกรรม โดยออกมาเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการและได้อธิบายถึงรายละเอียดการเข้าเรียนในโครงการ SMP และได้เรียนเชิญครูผู้สอนในโครงการ SMP มาอธิบายถึงวัตถุประสงค์และการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนโครงการ SMP ร่วมทั้งวิธีการสมัครเรียนเข้าโครงการ SMP ในครั้งนี้ด้วย


วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา
➤ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ให้กับ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี นางสาวอิบตีซาม เจ๊ะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดและปิดพิธี  

SMP YRU Channel ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพนธ์โครงการ SMP

        SMP YRU Channel ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพนธ์โครงการ SMP และะการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาทำความรู้จัก  Youtube คือภาษาไทยเขียนว่า ยูทูบ คือเว็บไซต์ที่ใ้ห้ผู้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไป สามารถแบงปันวีดีโอ เพื่อให้คนอื่่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าไปดูได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบััน ยูทูบ เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


        วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program  (SMP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ชั้น 6 ห้อง 606 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โครงการเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จึงมีการจัดอบรมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561


        วันที่ 23 มกราคม 2561 วันที่ 3 ของการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลเชียงเกาะ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูอาจารย์โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน นำเสนอโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัดหลักสูตรโครงการ SMP  ในแต่ละสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิชาอื่นๆ (ภาษาไทย,อังกฤษ,สังคม) ซึ่งได้จากการรวบรวมผลการดำเนินงานทบทวนปรับปรุงหลักสูตรโครงการ SMP ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2561  จากนั้นอาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ฟิสิกส์, อาจารย์สาธินี วารีศรี, อาจารย์ ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณิตศาสตร์, อาจารย์อลภา ทองไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ชีววิทยา และอาจารย์ปิยศิริ  สุนทรนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนหลักสูตร ประจำปี 256 จากนั้นอาจารย์ ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์และคณะกรรมการโครงการ SMP ได้กล่าวสรุปกิจกรรมและให้แนวทางข้อคิดในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อๆไป พร้อมทั้งกล่าวปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ โอกาสนี้โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 มกราคม 2561        วันที่ 22 มกราคม 2560 วันที่ 2 ของการประประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลเชียงเกาะ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีนักวิทยาศาสตร์โครงการ SMPอาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ฟิสิกส์ อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์ ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณิตศสตร์ อาจารย์อลภา ทองไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคณะครูอาจารย์ใน โรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ได้แก่

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561

     

         วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 21- 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลเชียงเกาะ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

        วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และร่วมประชุมกับโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ประจำปีการศึกษา 2560

          งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2561 จัดต่อเนื่องจากกิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตคิดเร็ว ประกวดเล่าเรื่องจากภาพและการแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา เป็นต้น
          


          นักเรียนในโครงการ SMP ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการภายในซุ้มโครงการ จะมีการจำลองห้องทางการแพทย์ มีการตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจวัดความดัน และซายโชว์ นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

          จากกิจกรรมในครั้งนี้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความภูมิใจในตัวเอง สู่การเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปข้างหน้า

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

การแข่งขันกีฬาสี "บือแนปาแนเกมส์" โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

          ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน"บือแนปาแนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติพิธีเปิดจากผบ.ฉกสันติสุขท่านพันเอกอิศเรศ พุ่มมาก พ.ต.ตเจต กระมลอุฬาล สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานนีตำรวจภูธรปะแต และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลปะแต คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์


          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมตอบสนองความสามารถของนักเรียนด้านกีฬา นันทนาการให้เต็มศักยภาพ 
          การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย 4 สี คือ เขียว ชมพู ส้ม และน้ำเงิน มีการจัดให้มีการแข่งกีฬาอาทิเช่น ฟุตซอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร