วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

บทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง องค์ประกอบของเลือดและการตรวจหมู่เลือด
            เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.40 – 17.00 น.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลองเรื่อง องค์ประกอบของเลือดและการตรวจหมู่เลือด โดยมีอาจารย์สุรียานี หะมะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีวิทยา ทำการทดลองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยเน้นคนเป็นตัวอย่าง สามารถจำแนกและอธิบายบทบาทขององค์ประกอบที่มีรูปร่างแต่ละชนิดในเลือด อธิบายกระบวนการตกตะกอนของเลือดและการแข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือดเมื่อเกิดบาดแผล และการจัดจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO ร่วมทั้งศึกษาวิธีการตรวจหมู่เลือดโดยวิธีสไลด์ ด้วยน้ำยาสาร anti a และanti b 

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการจำแนกหมู่เลือดระบบ A,B,O
- อธิบายการตกตะกอนของเลือดและกระบวนการแข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือด
เมื่อเกิดบาดแผล
- เพื่อศึกษาวิธีการหาหมู่เลือดของตนเอง
- จำแนกชนิดองค์ประกอบที่มีรูปร่างของเลือด


    

           
                                                                                                                                                                     
        
    

1 ความคิดเห็น: