วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561

     

         วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 21- 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลเชียงเกาะ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปฺิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP ได้พูดถึงการจัดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในยุคปับจุบันให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
อยากให้เป็นการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Project based Learning การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ มาเป็นครูผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้ให้คำแนะนำ ทำหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม กระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น