วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


           เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์สุรียานี หะมะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน 

                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การศึกษาโครงสร้างหัวใจวัว

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด-เบส

            เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด-เบส ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ อาวัง เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช. รุ่นที่ 3)


         ระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย รุ่นที่ 3 ได้แก่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนคัมภีรวิทยา จำนวน  100 คน โดยลักษณะกิจกรรมที่จัดเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ ด้าน STEM มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเข้าโครงการ SMP ประจำปี 2563วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และประชุมผู้ปกครอง  ประจำปี 2563 โดย นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ เป็นประธานเปิดการประชุมและนายสุมนัส อาแว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละะเอียดกิจกรรมของโครงการ SMP ร่วมรับฟังนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและส่งเสริม พัฒนาทักษะการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP

ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


       เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร ครูผู้สอน และเยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โรงเรียนประทีปวิทยา ต.ตำบลลิดล อ.เมือง จ.ยะลา และ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

        ในการติตตามนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP คณะกรรมการติดตามประเมินผล มีประเด็นนิเทศดังต่อไปนี้ นิเทศด้านสภาพแวดล้อมโครงการ SMP ในโรงเรียนได้มีการพบปะกับผู้บริหาร ครูผู้สอน พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับโครงการ SMP จากผู้บริหาร และสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ SMP

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563

          ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)  ประจำปีงบประมาณ 2563         ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP นั้น
          บัดนี้ทางโครงการได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังรายนามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช. รุ่นที่ 2)

         ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาสาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย รุ่นที่ 2  มีโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวนทั้งหมด 105 คน โดยลักษณะกิจกรรมที่จัดเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรและ ด้าน STEM มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนในพื้นทึ่จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีต่อไป

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อบรมพัฒนาการผลิตสื่อการสอนทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู ณ สวทช.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. อาจารย์ คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่าย โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยาและโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอนทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาrครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมี นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล นักวิชาการอาวุโส และทีมงาน ฝ่ายวิชาการหลักสูตร และสื่อการสอน สวทช. เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
     1. ประดิษฐ์สื่อการสอนโดยใช้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
     2. การออกแบบ FUTURE FARM Smart and Small ( thailand  4.0 )
        - การสร้างฟาร์ม จัดสรรพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบวางระบต่อวงจรไฟฟ้า เลือกแสง สี และเสียง มาใช้งานเพื่อสร้างรายได้ให้กับฟาร์ม 
    3. กิจกรรมจากลมเป็นไฟ (ฟ้า) : สร้างกังหันลมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอให้หลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างได้

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นักเรียนค่ายสวทช. ปี 2563 (รุ่นที่ 2) เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

        ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวนทั้งหมด 105 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
       โดยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ได้เข้าชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสําเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ภายในพื้นที่โครงการมีแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ พืชพันธ์ุดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและนักเรียนเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์โครงการ SMP เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดง Science Show ในงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่าย "อัสลาม"


           วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. นางสาวฮาลีเมาะ เลาะแม นายอามัน วีรภัทรษฎากร นางสาวซูไฮนี มูซอ และนางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ในงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร ครูผู้สอน และเยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา และโรงเรียนดำรงวิทยา ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา

        ในการติตตามนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP คณะกรรมการติดตามประเมินผล มีประเด็นนิเทศดังต่อไปนี้ นิเทศด้านสภาพแวดล้อมโครงการ SMP ในโรงเรียนได้มีการพบปะกับผู้บริหาร ครูผู้สอน พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับโครงการ SMP จากผู้บริหาร และสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ SMP

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การแข่งขันโครงสร้างกระดาษครั้งที่ 3➤    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงสร้างกระดาษครั้งที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา วันงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 15 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม โดยมีอาจารย์ตอเละ ยูโซะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควมคุมการแข่งขันในครั้งนี้

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เข้าร่วมโครงการ SMP รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

       โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ส่งเสริมพัฒนาทักษะทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียนความสนใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1)


              ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 25ุ63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาสาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย รุ่นที่ 1 มีโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีบวิทยา จำนวนทั้งหมด 126 คน โดยลักษณะกิจกรรมที่จัดเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรและ ด้าน STEM มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมค่ายวิทยาศสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช.) ปี 2563 (รุ่นที่ 1)


            ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 25ุ63 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาสาสตร์ประจำโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีบวิทยา จำนวนทั้งหมด 126 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25ุ63 เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้เข้าชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสําเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ภายในพื้นที่โครงการมีแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ พืชพันธ์ุดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


                   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารอาหรับ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัด "กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้ห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 5 " นักเรียนรุ่นที่ 3 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดโครงานในเวทีต่างๆ และในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน โดยในกิจกรรมมีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองการเปลี่ยนแปลง pH ของนำ้และสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต

        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี  เรื่อง การทดลองการเปลี่ยนแปลง pH ของนำ้และสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี่ 5/1 (SMP)  โดยมีอาจารย์คอลิบ  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

ติดตามการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ โรงเรียนสุขสวสดิ์วิทยา

 
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเพื่อติดตามกาารรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใหม่โครงการ SMP ประจำปีการศึกษา 2563 และได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวิสดิ์วิทยา