วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การแข่งขันโครงสร้างกระดาษครั้งที่ 3➤    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงสร้างกระดาษครั้งที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา วันงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 15 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม โดยมีอาจารย์ตอเละ ยูโซะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควมคุมการแข่งขันในครั้งนี้

➤   วิศวกรรมโยธา เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์ การก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการและการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมน้อยที่สุด ตัวอย่างงานได้แก่ อาคารสูง บ้าน สะพาน  เส้นทางรถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน เป็นต้น
         โดยการแข่งร่วมแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้แล้วและประสบการเป็นอย่างมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น