วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช. รุ่นที่ 3)


         ระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย รุ่นที่ 3 ได้แก่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนคัมภีรวิทยา จำนวน  100 คน โดยลักษณะกิจกรรมที่จัดเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ ด้าน STEM มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนและครูผู้สอนในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ ได้พัฒนาศักยภาพ ได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น