วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช. รุ่นที่ 2)

         ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาสาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย รุ่นที่ 2  มีโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวนทั้งหมด 105 คน โดยลักษณะกิจกรรมที่จัดเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรและ ด้าน STEM มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนในพื้นทึ่จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีต่อไป


 
 


1 ความคิดเห็น:

  1. นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ของนักเรียนใน จชต. ที่จะสร้างพลังและแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ครับ

    ตอบลบ