วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมค่ายวิทยาศสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช.) ปี 2563 (รุ่นที่ 1)


            ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 25ุ63 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาสาสตร์ประจำโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีบวิทยา จำนวนทั้งหมด 126 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25ุ63 เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้เข้าชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสําเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ภายในพื้นที่โครงการมีแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ พืชพันธ์ุดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเป็นอย่างดี


1 ความคิดเห็น: