วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อบรมพัฒนาการผลิตสื่อการสอนทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู ณ สวทช.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. อาจารย์ คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่าย โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยาและโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอนทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาrครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมี นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล นักวิชาการอาวุโส และทีมงาน ฝ่ายวิชาการหลักสูตร และสื่อการสอน สวทช. เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
     1. ประดิษฐ์สื่อการสอนโดยใช้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
     2. การออกแบบ FUTURE FARM Smart and Small ( thailand  4.0 )
        - การสร้างฟาร์ม จัดสรรพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบวางระบต่อวงจรไฟฟ้า เลือกแสง สี และเสียง มาใช้งานเพื่อสร้างรายได้ให้กับฟาร์ม 
    3. กิจกรรมจากลมเป็นไฟ (ฟ้า) : สร้างกังหันลมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอให้หลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างได้


   จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้ครูผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาและสร้างแหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน จนทำให้นักเรียนมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถก้าวขึ้นสู่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพเและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น