วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นักเรียนค่ายสวทช. ปี 2563 (รุ่นที่ 2) เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

        ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคณะอาจารย์ คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวนทั้งหมด 105 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
       โดยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ได้เข้าชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสําเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ภายในพื้นที่โครงการมีแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ พืชพันธ์ุดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและนักเรียนเป็นอย่างดี


  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น