วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เยี่ยมเยือนห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ SMP

      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะกรรมการศึกษาเอกชนและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้มาเข้าร่วมประชุมหารือ ณ. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในหัวข้อการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนใน 5 ด้าน คือ
1. ด้านส่งเสริมพัฒนาวิชา
2. ด้านสหกรณ์
3. ด้านเกษตรและโภชนาการ
4. ด้านสุขภาพอนามัยเด็ก
5. ด้านการฝึกอาชีพ 

     คณะทีมงานทุกท่านได้ให้ความสนใจห้องวิทยาศาสตร์และห้องคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนในโครงการ SMP ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ และนำเสนอการใช้งานห้องปฏิบัติการพร้อมกับเล่าประสบการณ์ที่ได้เป็นนักเรียนในโครงการฯ


  จากกิจกรรมดังกล่าวสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีใจรักในการบริการวิชาการ  นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทั้งด้านตนเองและสังคมต่อไป

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง โครงการ SMP รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

ด้วยทางโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน SMP รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ห้องเรียน ๔๐ คน และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวในแบบใบมอบตัวนักเรียนโครงการ SMPและมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล


นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ SMP ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ SMP และให้นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนได้ถือปฏิบัติ


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

ปฐมนิเทศ นักเรียน SMP 
     
              เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2560 ณ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ชั้น 4  อาคารลุตฟีย์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา  ได้มีการจัดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  จำนวน  38  คน  ชาย 7 คน หญิง  31 คน  ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการ  SMP  รุ่นที่ 2   โดยมีนักวิทยาศาสตร์  ให้คำชี้แจงข้อกำหนด รายละเอียดและกิจกรรมในรอบปีของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังจะเข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SMP
             

การรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก


นักวิทยาศาสตร์  ให้คำชี้แจงแก่นักเรียนนักเรียนรับฟังการชี้แจงจากนักวิทยาศาสตร์
             โดยนักเรียนมีความสนใจกับกิจกรรมของโครงการเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือในการมาฟังในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (SMP) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียน  ก่อนที่นักเรียนทั้งหมดจะไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่และการสอบคักเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

        วันที่ 10 - 28 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้ทำการรับสมัครนักเรียนใหม่  โครงการ SMP ครั้งที่ 1 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 รับสมัครครั้งที่ 2  ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ามารับสมัครทั้งนักเรียนเดิมจากโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาและนักเรียนจากข้างนอก       และได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ทำการประกาศผลการสอบคัดเลือก และให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเพิ่อเตรียมดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการ SMP ปีการศึกษา 2560