วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP ร่วมประชุมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย มนร. และ มอ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียน SMP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีการรายงานความคืบหน้า
ของโครงการ SMPและร่วมกันปรึกษาหารือ
ถึงแบบแผนในการดำเนินงานต่อไปในงบ
ประมาณปี 60 เพื่อให้โครงการ SMP เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องทำแผน (ปฏิทินในการดำเนินงาน) ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเพื่อหาภาพรวมของงบประมาณปี 59 ร่วมกัน

ดูภาพเพิ่มเติม                         

ประชุมคณะกรรมการมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานโครงการ SMP

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งดำเนินงานในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ โครงการ SMP  ซี่งมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
   การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบหมายภารกิจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมในการจัดหาครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบ และห้องปฏิบัติการประจำโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ทัน ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีเป้าหมายรับนักเรียนใหม่ โรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวน 240 คน
 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมโครงการ SMP เตรียมการเสนอโครงการดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดูภาพเพิ่มเติม...
     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมดำเนินงานเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)
      การประชุมครั้งนี้ มี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกำกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร


      สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ SMP มีเป้าหมายดำเนินงานต่อเนื่องโดยเพิ่มจำนวนห้องเรียนในระดับชั้น ม. 4 เป็นรุ่นที่ 2 มีเป้าหมายดำเนินงานพัฒนานักเรียนจำนวน 240 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU มรย. ประชุมเตรียมเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560

       คณะกรรมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการในปี พ.ศ. 2559 และปรึกษาหารือเพื่อเตรียมเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
      สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ โครงการ SMP ยังคงดำเนินงานกิจกรรมคล้ายกับปี 2559 เพียงแต่เพิ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ม. 4  เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 260 คน (โรงเรียนละ 40 คน) รวมกับรุ่นแรก ที่จะรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 นี้ อีกจำนวน 260 คน รวมทั้งหมด จำนวน 520 คน ซึ่งจะเข้าเรียนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีความสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขาดแคลนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในขณะนี้