วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมการมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานโครงการ SMP

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งดำเนินงานในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ โครงการ SMP  ซี่งมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
   การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบหมายภารกิจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมในการจัดหาครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบ และห้องปฏิบัติการประจำโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ทัน ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีเป้าหมายรับนักเรียนใหม่ โรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวน 240 คน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น