วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการ SMP ศึกษาดูงานด้านบริการ KKU Maker Space


         วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายที่จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านบริการ KKU Maker Space ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านบริการ KKU Maker Space

โครงการ (SMP) ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง


        วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายที่จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ณ ศูนย์นวัตกรรมกาเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย บุคลากรงานศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้นำเสนอข้อมูลและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย

             
 
                  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 13.20 - 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์นุรมา สะยือลา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี

   

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2561 เวลา 13.20– 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบปฎิบัติการ

วัตถุประสงค์การทดลอง
1. บอกวิธีการสังเกตการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารบางชนิดได้
2. ยกตัวอย่าง และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาบางชนิดที่พบในชีวิตประจำวันได้
3. ทำการทดลองรวบรวมข้อมูล แปลความหมายขัอมูล และสรุปผลการทดลองได้

ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิริยาการดูดความร้อนและการคายความร้อน

            วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 11.05 - 14.20 น  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง ปฏิกิริยาการดูดความร้อนและการคายความร้อน  โดยมีอาจารย์ วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ


วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561


        วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเซอรา มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 235 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศิริชัย นามบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท กับนักเรียนโครงการ SMP ในการจัดกิจกรรมแนะได้รับความร่วมมือจาก หลักสูตรๆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเรื่อง แรงเสียดทาน


            เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2561 เวลา 13.30 - 14.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ  SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง แรงเสียดทาน โดยมีอาจารย์ อาซีหล๊ะ  ดอแมะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง สร้างชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง สร้างชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ

   
    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์ วิทยา  ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่บริการวิชาการ ในงาน อำเภอ..ยิ้ม  เคลื่อนที่ และ ศปก.อ.สัญจร ร่วมกับอำเภอบันนังสตา ณ ศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านตังกาเด็ง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการอื่นๆร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการ อาทิเช่น หน่วยงานกองทัพบก วิทยาลัยสารพัดช่างบันนังสตา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบันนังสตา กลุ่มธุรกิจกล้วยหินทับ นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและให้บริการแก่ประชาชน  ในการนี้ตัวแทนนักเรียน SMP ได้สาธิตการทดลอง ปฏิบัติการต่างๆและแสดงชิ้นงานของนักเรียน เช่น การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจากปลายรากหอมโดยใช้นำ้สกัดจากข้าวเหนี่ยวดำเป็นสีย้อม  แบบจำลองเซลล์สัตว์และเซลล์พืช การแข่งขันเอ-แม็ท การหาความเฉือยของวัตถุ เป็นต้น และได้เปิดให้บริการทดสอบสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารที่มีขายในท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้สอนวิธีการทดสอบสารบอแรกซ์แบบง่ายๆ เพือให้ประชาชนสามารถทดสอบเองได้ที่บ้าน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับชีวิตประจำวัน “การทำเทียนไขสมุนไพรไล่ยุง”เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการใช้บริการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อทดลองการทำเทียนไขสมุนไพรไล่ยุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาจารย์กอรีเย๊าะ มะนาฮา เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วย
ในวันนี้ได้มีการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร โดยให้นักเรียนทำเทียนไขสมุนไพรไล่ยุง ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนการทำ พลังงานที่ใช้การทำเทียน ของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำเทียน ตลอดจนสมบัติของเทียน (การหลอมเทียน การ ละลายของสีในเทียน)

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาโครงสร้างภายในใบ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2561 เวลา 10.00– 11.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในใบ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  โดยมีอาจารย์ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอน

วัตถุประสงค์การทดลอง
1.บอกส่วนประกอบของโครงสร้างภายในใบได้
2.เปรียบเทียบโครงสร้างภายในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวได้
3.สามารถทำการทดลองและสรุปผลการทดลองได้

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการ เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 11.50 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้การเรียนการสอนปฏิบัติการใน  เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ โดยมีอาจารย์ มุสลิม  ดือราแม เป็นครูผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย

ศึกษาการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค


🔽เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 11.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นำเสนอและทำการทดลอง เรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค ซึ่งมีอาจารย์รอฎียะ หวันมามะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการให้กับนักเรียน

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์จัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561


       เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ โดยได้รับเกียตริจากผู้อำนวยการสำนักงานเอกชนอำเภอยะหา นายนาวี สะแปอิง เป็นประธานในพิธีเปิด และปลัดเทศบาล คณะครูจากโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่ โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนประชาชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


             เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30– 16.00 น. ณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยาพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพืี้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ IA และ IIA

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ IA และ IIA ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อาบีเดาะ  เจะอามะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน


อบรมพื้นฐานการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ทางเคมี


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ทางเคมี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายอามัน วีรภัทรษฎากร และนางสาวซูไฮนี มูซอ เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
        เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.00น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์รุสนี สาแม เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่องแรงเสียดทาน

➧ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.55 - 12.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์  เรื่องแรงเสียดทาน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัดรุสดี เจะเตะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียนวันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านบาจุ


     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์  ทางโรงเรียนบ้านบาจุได้ขอความอนุเคราะห์ให้จัดกิจรรมบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

หลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะแนวหลักสูตรและบริการวิชาการ     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.15 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสน์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรและบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการทำปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา


                 

              เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.30 - 12.00 น และ เวลา 13.30 - 16.00 น         ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์ ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ และ อาจารย์ พูรกอนนี สาและ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ บริการการวิชาการ ให้โรงเรียนบ้านบายอ


     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านยอ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยา

กิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยา
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาวิทยา ทางหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตร และอาจารย์คอสียาห์ สาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และแนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยา 

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และการทำปฏิบัติการด้านจุลชีีววิทยา

   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30– 16.00 น. ณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.นุรอัยนี หะยียูโซะ อ.พูรกอนนี สาและ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพืี้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมทดลองทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นำโดยอาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ อาจารย์พูรกอนนี สาและ และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาเข้ามาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการทดลองทางด้านจุลชีววิทยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMP และกรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

 การดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics Program: SMP) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รับผิดชอบจังหวัดยะลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รับผิดชอบจังหวัดนราธิวาส) เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ร่วมกันพัฒนาแบบบูรณาการทั้งกับโรงเรียนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

  โครงการ SMP ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ "แผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้"  มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญเครือข่าย โดยพัฒนาห้องปฏิบัติการ จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ พัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน ในระดับ ม.4-6  โดยเริ่มรับนักเรียน ม.4 รุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีโรงเรียนร่วมโครงการรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด  6  โรงเรียน และรุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561 อีกจำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งหมด 9 โรงเรียน 

 
  

      ในปีการศึกษา 2562 หรืองบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จะมีนักเรียน ม.6 รุ่นแรกสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งสิ้นจำนวน 240 คน และจะสอบเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. และนอกพื้นที่ โดยตามเป้าหมายโครงการกำหนดตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลสำเร็จของโครงการ จะได้เสนอในโอกาสต่อไป
       สำหรับการดำเนินงานโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ มีการประชุมการพิจารณากรอบการของบประมาณเมื่อวันที่ 29-30 พ.ย. และ วันที่ 3-4 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ จชต. นำได้เสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการ SMP ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เสนอเพิ่มโรงเรียนใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 โรงเรียน โดยได้เสนอกรอบโครงการและกิจกรรมสำคัญแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นการสร้างโอกาส ลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษา เป็นการพัฒนากำลังทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างความมั่นคงด้วยการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาโครงการสำคัญ ๆ ในพื้นที่ จชต. ต่อไป ความคืบหน้าจะได้มีโอกาสนำมาเล่าต่อไป
 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่

       

           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.20 - 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

จุดประสงค์          
          1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์ที่ต่างชนิดกันในการหาจุดยุติจากการไทเทรตของกรดเบส
          2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ในช่วงค่า pH ที่ต่างกัน
          3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับการทดลอง

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

     

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2561 เวลา 09.20– 10.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน โดยมี อ.มูฮัมหมักซุกรี มาแจ  เป็นผู้สอน 
วัตถุประสงค์ของบทเรียน

  1.ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไปได้
 2.อธิบายหลักการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 3.อธิบายและเขียนสมการเคมีจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการทดลอง เรื่องการย่อยแป้ง


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการใช้งานเพื่อทดลอง เรื่อง การย่อยแป้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบปฏิบัติการ

ศึกษาแบบจำลอง DNA

   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30– 09.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 smp เข้ามาใช้บริการ เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สารพันธุกรรม  โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอน

                    ภาพที่ 1  แบบจำลอง DNA                                  ภาพที่ 2.  สายพอลีนิวคลีโอไทด์                             
                                 

วัตถุประสงค์การทดลอง
      
        1. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
        2. สร้างแบบจำลอง DNA จากวัสดุต่างๆ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมงาน Betong Halal Intenational Fair 2018 (BHIF 2018)


นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมงาน Betong Halal Intenational Fair 2018 (BHIF 2018)
มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 
2018

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร่วมกับนักเรียนในชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งไทยและมาเลเซีย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการประจำมัสยิด บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน/นักศึกษา เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าร่วมงานนี้

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการทดสอบสมบัติบางประการของสารละลาย และการวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์


                     

             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการทดสอบสมบัติบางประการของสารละลาย และการวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

การทดสอบสมบัติบางประการของสารละลาย

วัตถุประสงค์
1. ทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของสารละลายได้
2. เปรียบเทียบสมบัติและระบุประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ได้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการแข่งขันเอแม็ท

     
        
        ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการแข่งขันเอแม็ท ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และครูประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการแข่งขันเอแม็ท ส่งเสริมครูและนักเรียน ด้านการแข่งขันเอแม็ทในงานวิชาการต่างๆ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ รักราวี ครูประจำโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นวิทยากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการแข่งขันเอแม็ท

        เอแม็ท เป็นเกมกีฬาพัฒนาสมองการคิดคำนวณเป็นเกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์ ทักษะของการเล่นคือ การต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณหาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากค่าประจำตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละครั้งรวมกับช่องตารางต่างๆ ที่มีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือจับคู่เป็นทีมแข่งกันก็ได้