วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการ เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 11.50 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้การเรียนการสอนปฏิบัติการใน  เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ โดยมีอาจารย์ มุสลิม  ดือราแม เป็นครูผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย

วัตถุประสงค์ของการทดลอง
      1. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของวัสดุได้
      2. อธิบายได้ว่าสภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุ            วัสดุมีสภาพยืดหยุ่น คือ วัสดุที่ออกแรงกระทำแล้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดและเมื่อหยุดออกแรงก็คืนสภาพเดิม และถ้าออกแรงกระทำแล้ววัสดุเปลี่ยนรูปร่างและขนาดแต่เมื่อหยุดออกแรงวัสดุไม่คืนสภาพเดิม เรียกว่า   วัสดุนั้นหมดสภาพยืดหยุ่น  แต่เมื่อออกแรงกระทำมากๆ จะหมดสภาพยืดหยุ่นเช่น หนังสติ๊ก ยางยืด   

1 ความคิดเห็น: