วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


             เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30– 16.00 น. ณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยาพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพืี้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้สาธิตและสอนเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนจุลชีววิทยามากยิ่งขึ้นเช่นเทคนิคการตรวจเชื้อจาก นม โยเกิร์ต ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้อและการย้อมสีแบบแกรมและตรวจเชื้อราจากขนมปังด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค(Scotchtape technique)
         สำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในปัจจุบัน เพราะจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำการศึกษาเราสามารถพบเห็นได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเราทุกคนและจุลินทรีย์พวกนี้ยังได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ
         หลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีคณาจารย์และบุคคลากรที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข,ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การผลิตสินค้าต่างๆในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น