วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ

   
    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์ วิทยา  ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่บริการวิชาการ ในงาน อำเภอ..ยิ้ม  เคลื่อนที่ และ ศปก.อ.สัญจร ร่วมกับอำเภอบันนังสตา ณ ศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านตังกาเด็ง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการอื่นๆร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการ อาทิเช่น หน่วยงานกองทัพบก วิทยาลัยสารพัดช่างบันนังสตา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบันนังสตา กลุ่มธุรกิจกล้วยหินทับ นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและให้บริการแก่ประชาชน  ในการนี้ตัวแทนนักเรียน SMP ได้สาธิตการทดลอง ปฏิบัติการต่างๆและแสดงชิ้นงานของนักเรียน เช่น การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจากปลายรากหอมโดยใช้นำ้สกัดจากข้าวเหนี่ยวดำเป็นสีย้อม  แบบจำลองเซลล์สัตว์และเซลล์พืช การแข่งขันเอ-แม็ท การหาความเฉือยของวัตถุ เป็นต้น และได้เปิดให้บริการทดสอบสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารที่มีขายในท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้สอนวิธีการทดสอบสารบอแรกซ์แบบง่ายๆ เพือให้ประชาชนสามารถทดสอบเองได้ที่บ้าน 
  จากการได้ลงพื้นที่บริการวิชาการในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้นำความรู้ประสบการณ์จากการเรียนปฏิบัติการในโรงเรียน ลงสู่ชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตัวเอง และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับประชาชน อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการ SMP ให้กับชุมชนได้ทราบอีกด้วย

1 ความคิดเห็น: