วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่องแรงเสียดทาน

➧ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.55 - 12.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์  เรื่องแรงเสียดทาน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัดรุสดี เจะเตะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน
จุดประสงค์          

           1.เพื่อศึกษาแรงต่างๆ ที่กระทำบนผิวสัมผัสของวัตถุ
2.เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

แรงเสียดทาน  หมายถึง  แรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชิ้น  ซึ่งวัตถุที่เสียดสีกันอาจจะเกิดจากเสียดผิวระหว่างผิวของแข็งกับผิวของของแข็ง    ซึ่งเรียกว่าแรงเสียดทานแห้ง”   หรือเกิดจากผิวของของแข็งเสียดสีกับผิวของของเหลว    ซึ่งเรียกว่า  แรงเสียดทานเปียก” จากการทดลอง นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางฟิสิกส์ และสามารถหาแรงต่างๆ ที่กระทำบนผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุได้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น