วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และการทำปฏิบัติการด้านจุลชีีววิทยา

   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30– 16.00 น. ณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.นุรอัยนี หะยียูโซะ อ.พูรกอนนี สาและ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพืี้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

  จุลชีววิทยา Micro biology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (จุลินทรีย์) ทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
  • จุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เห็ด รา
  • จุลินทรีย์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว

  โดยจะศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านต่างๆเช่นบทบาทของจุลินทรีย์ การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้สาธิตและสอนเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยาแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนจุลชีววิทยามากยิ่งขึ้นเช่นเทคนิคการตรวจเชื้อจาก นม โยเกิร์ต ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้อและการย้อมสีแบบแกรมและตรวจเชื้อราจากขนมปังด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค(Scotchtape technique)
   เชื้อรา Espergilus จากขนมปัง ที่กำลังขยาย 40x                            แบคทีเรีย Lactobacillus ในโยเกร์ต ที่กำลังขยาย 100x       


 

 


    สำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในปัจจุบัน เพราะจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำการศึกษาเราสามารถพบเห็นได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเราทุกคนและจุลินทรีย์พวกนี้ยังได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ
        หลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีคณาจารย์และบุคคลากรที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข,ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การผลิตสินค้าต่างๆในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา

เปิดรับสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562
  
                 1 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดครับ คณาจารย์และนักศึกษา มรย. "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

    ตอบลบ