วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการ SMP ศึกษาดูงานด้านบริการ KKU Maker Space


         วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายที่จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านบริการ KKU Maker Space ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านบริการ KKU Maker Space


        ศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านบริการ KKU Maker Space ให้บริการกับนักศึกษาและบุคคลภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบขึ้นรูปวัตถุสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และแกะสลักลวดลาย อาทิเช่น การทำของที่ระลึก การทำชิ้นส่วนหุ่นยนต์ การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3D และได้ศึกษาผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถังขยะอัจฉริยะ วัดปริมานขยะ วัดกลิ่นขยะ แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ โครงการ green yru ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ขอขอบคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ความรู้และประสบการณ์ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. และเสริมสร้างด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญครับ

    ตอบลบ