วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
        เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.00น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์รุสนี สาแม เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียนจุดประสงค์          
          1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์ที่ต่างชนิดกันในการหาจุดยุติจากการไทเทรตของกรดเบส
          2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ในช่วงค่า pH ที่ต่างกัน
     

         การไทเทรตกรด-เบส หมายถึง กระบวนการหาปริมาณสาร โดยวิธีใช้สารละลายมาตรฐานที่ทราบค่าความเข้มข้นที่แน่นอน ให้ทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบสที่เข้าทำปฏิกิริยากันพอดี ทำให้คำนวณหาความเข้มข้นหรือปริมาณของสารตัวอย่าง         จากการทดลอง  นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการไทเทรตและการคำนวณหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่กำหนดได้ และเข้าใจคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์ในการหาจุดยุติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น