วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการ (SMP) ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง


        วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายที่จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ณ ศูนย์นวัตกรรมกาเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย บุคลากรงานศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้นำเสนอข้อมูลและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

        ในการศึกษาดูงานครั้งนี้โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อีกทั้งยังได้นำเสนอรูปแบบและการดำเนินงานของโครงการ KKU Smart Learning Learning ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความคล้ายคลึง โครงการ SMP ที่ได้สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาวัตกรรม พัฒนาครูผู้สอน และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ทางคณะศึกษาดูงานจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการ SMP ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น