วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561


        วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเซอรา มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 235 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศิริชัย นามบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท กับนักเรียนโครงการ SMP ในการจัดกิจกรรมแนะได้รับความร่วมมือจาก หลักสูตรๆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
       โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกำลังหลักที่มีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตเป็นผู้ที่มีศักยภาพใน คิดค้น การวิจัย ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองสามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมและนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น