วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย

             
 
                  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 13.20 - 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์นุรมา สะยือลา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วัตถุประสงค์การทดลอง
1.คำนวณมวลของตัวทำละลาย เพื่อใช้เตรียมสาละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการ
2.เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการจากสารละลายบริสุทธิ์และการเจือจาง
3.รุู้จักเทคนิคการใช้อุกปรณ์เครื่องแก้วและการใช้เครื่องชั่ง

ภาพการปฏิบัติการ

ในการเตรียมสารละลายต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้นตามที่ต้องการสามารถทำได้หลายวิธี เช่น
1. การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์
2. การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น

1. การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ ทำได้โดยละลายสารบริสุทธิ์ตามปริมาณที่ต้องการในตัวทำละลายปริมาณเล็กน้อย แล้วปรับ ปริมาตรของสารละลายให้ได้ตามที่ต้องการเตรียม ถ้าต้องการเตรียมเป็นหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

2. การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น เป็นการเตรียมสารละลายโดยใช้สารละลายเดิมซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่จะเตรียม มาเติมน้ำให้เจือจางลงจนมีความเข้มข้นตามที่ต้องการในการทำให้สารละลายเข้มข้นเจือจางลงนั้น ความเข้มข้นของสารละลายจะถูกต้องเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวัดปริมาตร อุปกรณ์ที่นิยมใช้วัดปริมาตรของสารละลายเดิม คือ ปิเปตต์ หรือกระบอกตวง ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาตรของสารละลายใหม่ คือ ขวดวัดปริมาตร อุปกรณ์วัดปริมาตรจะใช้ขนาดใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาตรของสารละลาย คือ จะต้องเลือกใช้ปิเปตต์หรือกระบอกตวง และขวดวัดปริมาตรที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของสารละลาย 

จากการทดลอง ทำให้นักเรียนสามารถรู้จักเทคนิคการใช้เครื่องแก้วและการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัันและสามารถคำนวณหาความเข้มข้นจากสารที่เตรียมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น