วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

                      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
           ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561

           ด้วยศูนย์ สอวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) ดำเนินการสอบในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พัทลุง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นั้น โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 5  สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ม.ปลาย
         มีการกำหนดให้ฝึกอบรม ณ ศูนย์โอลิมปิกสอวน.มหาวิทยาลัย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียน และโรงเรียนขยายผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในระดับโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. โดยได้กำหนดวันสอบการคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 21 กันยายน 2561 ทาง http://www.posn.sci.tsu.ac.th. 
         ซึ่งในปีนี้นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 12 คน และหนึ่งในจำนวนนั้นมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่ได้สร้างผลงานให้กับโรงเรียนและโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกสู่ค่าย 1 จำนวน 10 คน โดยมีนักเรียน SMP ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 และมัธยมปีที่ 5 ในทั้งหมด 5 สาขาวิชาด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

การทดลองเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ

             วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 11.05-12.25 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ โดยมีอาจารย์วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

        

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

การทดลองเรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมี เรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA
โดยมี อ.อับดุลมาซิ เจ๊ะเลาะ  เป็นผู้สอน

การทดลองเรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของแป้งข้าวเหนี่ยวและแป้งข้าวเจ้า

  
 

   วันที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 16.30 - 17.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของแป้งข้าวเหนี่ยวและแป้งข้าวเจ้า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 SMP โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ 

การทดลองเรื่อง การทดสอบสารละลายกรด - เบส

              

             มื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.50 - 12.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาสาตร์ เรื่องการทดสอบสารละลายกรด - เบส โดยมี อ.อาอีเสาะห์ มะตารี เป็นผู้สอน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและเทคนิคการใช้เครื่องแก้ว

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและเทคนิคการใช้เครื่องแก้ว แก่นักเรียนในโครงการ SMP โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นวิทยากร

    ห้องปฏิบัติการ (laboratory) เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็บ (lab) คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค ดั้งนั้นเพื่อให้การทดลองได้ผลดีหรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุดและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ทดลองเอง ผู้ทดลองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตน เช่น รู้ระเบียบข้อบังคับหรือข้อแนะนำในการเข้าห้องปฏิบัติการ รู้ถึงอันตรายที่แอบแฝงที่อยู่ในสารเคมี รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เช่น การตวงสาร การอ่านฉลากสารเคมี การไทรเทรต  และเทคนิคการใช้ปิเปตเป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช โดยใช้เครื่อง Spectrometer    เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดการเรียนสอนแลปปฏิบัติการเรื่อง  การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช จากเครื่อง Spectrophotometer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมการทำแลปปฏิบัติการ

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารอาหรับ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัด "กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 5" นักเรียนรุ่นที่ 2 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดโครงานในเวทีต่างๆ และในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน โดยในกิจกรรมมีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
          ซึ่งการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้เรียนเชิญคณะอาจารย์จากทางสาขาฟิสิกส์และสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเป็นเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการให้คะแนนและข้อเสนอแนะต่างๆให้กับนักเรียนในการนำเสนอโครงงานของนักเรียน SMP ครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์สาขาฟิสิกส์, อาจารย์ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโช อาจารย์สาขาฟิสิกส์, อาจารย์ ดร.วาริศา วาแม อาจารย์สาขาฟิสิกส์, และอาจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์สาขาเคมี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำโครงงานและงานวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากทางคณะการกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงและต่อยอดผลงานของนักเรียน และยังมีคณะอาจารย์จากทางโรงเรียนมาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา สอบผ่านคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561


        ศูนย์ สอวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) ดำเนินการสอบในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พัทลุง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นั้น โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ม.ปลาย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง เครื่องแก้วพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

               ⇏วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.05-12.25 น  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง เครื่องแก้วพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ


วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์เครื่องแก้วชนิดต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สามารถแยกประเภทและใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสม
         2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในปฏิบัติการเคมี

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียง

               วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.25-11.15 น   ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อทำการทดลองภาคปฏิบัติรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียง (Sound Resonance) โดยมี อาจารย์นายอสุรินทร์  มะเด็ง เป็นผู้สอน


การทดสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้ขออนุญาติใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแลปปฏิบัติการ รายวิชาชีววิทยา เรื่องการทดสอบวิตามินซีในในน้ำผลไม้ โดยมีอาจารย์นุรีซา สาแมเป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบน้ำผลไม้ในน้ำผลไม้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. น้ำผลไม้ คือ น้ำมะเขือเทศ น้ำส้ม น้ำสัปปรด น้ำมะนาว และน้ำมะละกอสุก
2. น้ำแป้งสุก
3. สารละลายไอโอดีน
4. หลอดทดลอง.หลอดฉีดยา
5. Dropper(หลอดหยด)

การทดสอบวิตามินซี

ทำได้โดยหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ำแป้งสุกจะได้สารผสมสีน้ำเงิน จากนั้นนำสารที่สงสัยว่ามีวิตามินซีมาหยดในสารผสมดังกล่าว ถ้าสีน้ำเงินในสารผสมระหว่างน้ำแป้งสุกและสารละลายไอโอดีนจางหายไป แสดงว่าสารที่สงสัยมีวิตามินซี ในกรณีนี้ถ้าใช้สารที่สงสัยจำนวนน้อยหยด แล้วสามารถทำให้สีน้ำเงินในน้ำแป้งจางหายไปหมด แสดงว่าสารที่สงสัยมีปริมาณวิตามินซีมากการทดลองเรื่อง การแยกสารละลาย NaCl ด้วยกระแสไฟฟ้า

    เมือวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารละลาย NaCl ด้วยกระแสไฟฟ้า
โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป้นผู้สอน
 การแยกสารละลาย NaCl ด้วยกระแสไฟฟ้า

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม“วัยหรอย วัย Learn” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) โรงเรียนดำรงวิทยาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561   เวลา 13.00-16.00 น. ทางบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่นส์แอนด์เซลส์ จำกัด มาจัดกิจกกรม “วัยหรอย วัย Learn” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โรงเรียนดำรงวิทยา ณ ห้องประชุม อาคารหะยีรอมลี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่นในการให้ความรู้และความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานทางโทรคมนาคม และ พรบ.คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี 4G และ 3G การใช้งานสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมทางด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในทางที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับกิจกรรมปลูกปัญญาที่ทางบริษัทฯ สนับสนุนโดยตลอด

แลปปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง


   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 SMP ได้ทำการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง โดยมีอาจารย์นูซีลา จินตรา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์
🎵 การทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียง (Sound Resonance) 
หมายถึงการที่ทำให้อากาศที่อยู่ในกล่องหรือในท่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ  อากาศก็จะสั่นด้วยแอมปลิจูดมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้นกว่าปกติ เราเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า  “การสั่นพ้องของเสียง”  หรือการที่เราให้ความถี่เสียงที่มีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมปลิจูดมากขึ้นเรื่อยๆ

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก และการสั่นพ้องของคลื่นเสียง


         วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 – 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก (Standing wave) และการสั่นพ้องของคลื่นเสียง (Sound Resonance) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีอาจารย์ซากียะ วาเงาะ เป็นผู้ฝึกสอน และมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการทำการทดลองในครั้งนี้
การทดลองเรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียง

แลปปฏิบัติการเรื่อง การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย

⏩⏩⏪⏪

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนแลปปฏิบัติการเรื่อง การสกัดดีเออย่างง่าย จากผักผลไม้ด้วยวิธีอย่างง่าย โดยใช้น้ำยาล้างจาน เกลือแกง และแอลกอฮอล์ อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และควบคุมการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง ความหนืดของของเหลว

             เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.20 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความหนืดของของไหล ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยมีอาจารย์นายีบะห์ ลือแบซา เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์  ทำการทดลองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวที่กำหนดโดยการวัดความเร็วปลายของวัตถุทรงกลมวัตถุประสงค์
        1.อธิบายความหนืดและแรงหนืดในของเหลวได้
        2.อธิบายได้ว่า แรงหนืดของเหลวที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลวขึ้นอยู่กับขนาดความเร็ว ของวัตถุ
        3.นำสมบัติควาหนืดของของเหลวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาลักษณะของปากใบ


        วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 13.40 น. และ 13.40 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ปากใบของว่านกาบหอย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยมีอาจารย์ซูไรดา กูวิง เป็นผู้ฝึกสอน และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการในครั้งนี้

ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาหมู่เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์

⇰ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. - 13.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) เรื่อง การศึกษาหมู่เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดย อาจารย์ซอลีฮะห์ กูโน 

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

ยินดีกับครูและนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561


วันที่  16 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561  มาประเมินครูและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายอับดุลเลาะ ลีลาตานา อาจารย์ในโครงการ SMP  และนายวิชาญ สาและ นักเรียนในโครงการ SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแก๊สในสิ่งมีชีวิต

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติเพื่อทำการเรียนสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์คอรีนา กูดู เป็นครูผู้สอน และอำนวยการปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์
แลปปฏิบัติการเรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแก๊สในสิ่งมีชีวิต


“สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)

           
           วันนี้ ( 8 กันยายน 2561 ) เวลา 10.30 น. ที่ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้น โดยในพิธีมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ และเยาวชนจากกองลูกสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์พืช

        ⇒เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.25-11.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP)     เรื่อง การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์พืช โดยมีอาจารย์อามานี  วอลีมาแย เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยาวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

          ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์  ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ใช้ในการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีอาจารย์สอฝียะ๊ มะหะมิง เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562

          
              ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเลน้อยบุรีโฮมสเตย์ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการดำเนินงานโครงการ, แนวทางการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการและกำหนดแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (ปฏิทินกิจกรรม) ในปีงบประมาณ 2562